Categorized | บทความ

เทวธรรมกับตันตรวิทยาและการอบรมสั่งสอนเกี่ยวกับคุณธรรม

คำอภิปรายเรื่อง

เทวธรรมกับตันตรวิทยาและการอบรมสั่งสอนเกี่ยวกับคุณธรรม

โดย มร.ตั้งลิบเกี๋ยง ประธานสมาพันธ์เต็กก่าแห่งภาคพื้นเอเชียอาคเนย์

ก่อนจะเข้าสู่ประเด็นของการอภิปราย เห็นควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของหัวข้อการอภิปรายในวันนี้ที่ว่า “เทวธรรมกับตันตรวิทยาและการอบรมสั่งสอนเกี่ยวกับคุณธรรม” ก่อน

คำว่า “หลวน” เป็นอักษรจีนโบราณ หมายถึงนกชนิดหนึ่ง สมัยโบราณใช้เป็นคพเรียกรถพระที่นั่งของพระจักรพรรดิ ดังนั้น ในการประกอบพิธีอัญเชิญเทพเจ้าเพื่อถ่ายทอดเทวธรรม จึงเรียกพิธีกรรมดังกล่าวว่า “ไคหลวน” และเรียกคำทรงของเทพเจ้าว่า “หลวนเหวิน” หรือเทวธรรม

ส่วนคำว่า “เสวียน” หมายถึง รหัสนัยความเร้นลับ ในทางตันตรวิทยาหรือเทววิทยาถือว่าเป็นศาสตร์ในเชิงปรัชญาแขนงหนึ่ง

คำว่า “เต้าเต๋อ” หมายถึงคุณธรรมหรือศีลธรรม เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับการให้การศึกษาอบรม ซึ่งบางทีเรียกว่าหลักตรรกศาสตร์แห่งวิชาศีลธรรม ดังนั้น หัวข้อการอภิปรายที่ว่า “เทวธรรมกับตันตรวิทยาและการอบรมสั่งสอนเกี่ยวกับคุณธรรม” จึงหมายถึงการถ่ายทอดเทวธรรมซึ่งเป็นรหัสนัยความเร้นลับเพื่อการอบรมสั่งสอนมนุษย์ให้มีคุณธรรมหรือศีลธรรม

เมื่อพูดถึงการคุยกีถ่ายทอดเทวธรรม โดยส่วนใหญ่มักนิยมใช้กิ่งหลิว ซึ่งมีลักษณะรูปทรงตัว Y มีมือทรงเอกและมือทรงรองเป็นผู้จับกิ่งหลิวที่ง่ามทั้งสอง แล้วอัญเชิญเทพเจ้ามาประทับทรง ขณะที่เทพเจ้าประทับทรงคุยกีถ่ายทอดธรรม กิ่งหลิวจะตวัดขีดเขียนตัวอักษรบนกระบะไม้ ซึ่งเดิมเรียกว่ากระบะทราย มีผู้อ่านอักขระและผู้จดอักขระ เทวธรรมที่ถ่ายทอดผ่านการคุยกีนั้นจะเป็นบันทึกอักษรในรูปโครง ฉันท์ กาพย์ กลอน สุดแท้แต่เทพเจ้าจะขีดเขียน ซึ่งเป็นคำประพันธ์อันไพเราะลึกซึ้ง

มีข้อที่น่าสังเกตก็คือ เทพเจ้าหรือเทวอาจารย์แต่ละองค์นั้น ในอดีตล้วนเคยเป็นนักปราชญ์ราชบัณฑิตมาก่อน บางท่านก็เป็นนักพรตมีภูมิธรรมความรู้สูงส่ง ดังนั้น เทวธรรมที่ถ่ายทอดออกมาจึงเป็นบทประพันธ์อันเต็มไปด้วยความงดงามทางภาษา ตัวอักษรที่ขีดเขียนก็พลิ้วไหวสวยงาม แต่ละคำแต่ละตัว ให้ความรู้สึกลึกซึ้งพิสดาร เช่นนี้จึงเรียกว่าเทวธรรมกับตันตรวิทยา เป็นปรัชญาแห่งความเร้นลับ ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ยังไม่อาจหาคำอธิบายได้ และยังเป็นที่สนใจศึกษาค้นคว้าของเหล่านักวิชาการด้านจิตวิญญาณและเทวธรรม สำหรับประเทศจีนนั้น ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา การคุยกีถ่ายทอดเทวธรรมได้กลายเป็นวัฒนธรรมทางความเชื่ออย่างหนึ่ง ซึ่งสืบทอดอยู่ในหมู่ชาวบ้านมาเป็นเวลานาน

กล่าวจำเพาะ “เต็กก่า” ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญอยู่ที่การเผยแผ่คุณธรรม ก็ได้อาศัยพิธีการคุยกีถ่ายทอดเทวธรรมดำเนินงานอันเป็นกิจกุศลมาโดยต่อเนื่อง นับว่าประสบผลสำเร็จไม่น้อย ในที่นี้ขอสรุปความหมายของการคุยกีถ่ายทอดเทวธรรม ซึ่งเทวอาจารย์บุ่งเชียงตี้กุงได้ประทานโอวาทชี้แนะไว้ ณ สมาคม “เต็กก่า” จีซิงเกาะ ประเทศสิงคโปร์ ดังนี้ “กี” หมายถึงความศักดิ์สิทธิ์พิสดาร เป็นคำทำนายที่เร้นลับลึกซึ้งของเทพเจ้า เป็นเสียงของผู้วิเศษที่ถ่ายทอดเป็นเทวธรรม ด้วยปรีชาญาณและปัญญาญาณอันลึกซึ้ง หากมนุษย์มีจิตศรัทธาตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมอันดี การคุยกีก็จะยิ่งให้ความรู้สึกพิเศษพิสดาร เมื่อกายใจบริสุทธิ์ สัมมาทิฐิย่อมผ่องงผุดดุจดวงตะวันทอแสงแห่งคุณธรรมนำทางแก่ชีวิตมนุษย์ เทวธรรมย่อมศักดิ์สิทธิ์เปี่ยมด้วยเทพฤทธิ์และคุณธรรมอันสูงส่ง นี้เป็นมรรควิถีแห่งการคุยกีที่ถูกควร

เทวธรรมข้างต้นสอดคล้องตรงประเด็นกับหัวข้อการอภิปรายในวันนี้ โดยเฉพาะข้อที่ว่าด้วยปรีชาญาณและปัญญาญาณนั้น หากผู้ที่เป็นมือทรงประพฤติปฏิบัติตนอยู่บนครรลองที่ถูกต้อง ก็ย่อมชื่อว่าเป็นผู้ประกอบกรณียะอันยิ่งให้กับ “เต็กก่า”  หากผู้ที่เป็นมือทรงไม่ประพฤติตนอยู่บนความดีงามก็ย่อมได้ชื่อว่าเป็นผู้กระทำอกุศลกรรมแก่ “เต็กก่า” และถ้าผู้ท่ีเป็นมือทรงมีอัตตาทิฐิใช้การคุยกีเป็นเครื่องมืออันมิชอบ ก็ย่อมได้ชื่อว่าเป็นผู้นำภัยร้ายมาสู่ “เต็กก่า” หวังว่าท่านทั้งหลายจะพิจารณาใคร่ครวญเทวธรรมนี้ให้ถ่องแท้ ในช่วงหลายสิบปีที่ข้าพเจ้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กร “เต็กก่า” ก็ปรารถนาให้การคุยกีถ่ายทอดเทวธรรมของ “เต็กก่า” ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ในที่นี้มีข้อเสนอ ๓ ประการดังนี้

๑. ถ้าหากทุกท่านเห็นว่าความรุ่งเรืองของ “เต็กก่า” มีจุดหมายสำคัญอยู่ที่การคุยกีถ่ายทอดเทวธรรม ก็ควรพิจารณาว่าเทวธรรมคำสอนในปัจจุบันเมื่อเทียบกับแต่ก่อน มีคุณภาพสุงต่ำกว่ากันเพียงไร หากด้อยกว่าเมื่อก่อน ก็ควรคิดแก้ไขปรับปรุง หากดีกว่าเมื่อก่อนก็สมควรพัฒนาให้ดียิ่งๆขึ้นไป

๒. ถ้าหากเห็นว่าเทวธรรมคำสอนไม่ถูกต้องตามแบบแผนแห่งศิลป์ภาษา ก็ควรพิจารณาปรับปรุงให้ถูกต้องเหมาะสม อย่าให้ผู้อื่นดูแคลนได้ว่าเป็นความหลงเชื่อที่งมงาย

๓. ถ้าหากเห็นว่าเทวธรรมคำสอนของเทวอาจารย์มีส่วนสัมพันธ์กับกิจการงานด้านต่างๆ ของ “เต็กก่า” ก็น่าจะจัดตั้ง “คณะกรรมการศึกษาเทวธรรมของเต็กก่า” ที่เป็นสากล เพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของงานเผบแผ่คุณธรรมให้กว้างขวางยิ่งขึ้นต่อไป

กล่าวสำหรับประเด็นเกี่ยวกับการอบรมสั่งสอนคุณธรรมหรือศีลธรรมนั้น ขอให้เน้นหลัก “เต็กก่า ๑๐ บำเพ็ญ” คือ ความกตัญญู รักพี่น้อง จงรักภักดี มีสัจจะ จริยามารยาท ความซื่อสัตย์ หิริโอตัปปะ ความเอื้ออารีย์ สติปัญญา และหลัก ๘ บัญญัติ ได้แก่ ไม่เบียดเบียนรังแก ไม่เสแสร้ง ไม่โลภ ไม่เห่อเหิม ไม่ทรนงอวดโอ้ ไม่เกียจคร้าน ไม่โทษหรือโกรธ และไม่รังเกียจ หากกระทำได้เช่นนี้เชื่อว่ามนุษย์จะมีคุณธรรมโดยสมบูรณ์

This post was written by:

- who has written 110 posts on CHEE CHIN KHOR 紫真閣.


Contact the author

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Languages

泰國德教會紫真閣

Login

Like Me

แผนที่สมาคม

Calendar

May 2020
M T W T F S S
« Aug    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
PHVsPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZHNfcm90YXRlPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV8xPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy8xMjV4MTI1YS5qcGc8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV8yPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy8xMjV4MTI1Yi5qcGc8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV8zPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy8xMjV4MTI1Yy5qcGc8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV80PC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy8xMjV4MTI1ZC5qcGc8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9tcHVfYWRzZW5zZTwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX21wdV9kaXNhYmxlPC9zdHJvbmc+IC0gdHJ1ZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX21wdV9pbWFnZTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvMzAweDI1MGEuanBnPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfbXB1X3VybDwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3RvcF9hZHNlbnNlPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdG9wX2Rpc2FibGU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdG9wX2ltYWdlPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy80Njh4NjBhLmpwZzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3RvcF91cmw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF91cmxfMTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3VybF8yPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdXJsXzM8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF91cmxfNDwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FsdF9zdHlsZXNoZWV0PC9zdHJvbmc+IC0gZGFya2JsdWUuY3NzPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYXV0aG9yPC9zdHJvbmc+IC0gdHJ1ZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2F1dG9faW1nPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jdXN0b21fY3NzPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fY3VzdG9tX2Zhdmljb248L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19mZWF0dXJlZF9jYXRlZ29yeTwvc3Ryb25nPiAtIFNlbGVjdCBhIGNhdGVnb3J5OjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2ZlYXRfZW50cmllczwvc3Ryb25nPiAtIDY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19mZWVkYnVybmVyX2lkPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fZmVlZGJ1cm5lcl91cmw8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19nb29nbGVfYW5hbHl0aWNzPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZTwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19ob21lX3RodW1iX2hlaWdodDwvc3Ryb25nPiAtIDEyNTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2hvbWVfdGh1bWJfd2lkdGg8L3N0cm9uZz4gLSAyNTA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19pbWFnZV9zaW5nbGU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fbG9nbzwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly9jaGVlY2hpbmtob3IuY29tL3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvNy02LWxvZ29jaGVlY2hpbi5wbmc8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19tYW51YWw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vc3VwcG9ydC90aGVtZS1kb2N1bWVudGF0aW9uL2dhemV0dGUtZWRpdGlvbi88L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19yZXNpemU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fc2hvcnRuYW1lPC9zdHJvbmc+IC0gd29vPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fc2hvd19jYXJvdXNlbDwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19zaG93X3ZpZGVvPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19zaW5nbGVfaGVpZ2h0PC9zdHJvbmc+IC0gMTgwPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fc2luZ2xlX3dpZHRoPC9zdHJvbmc+IC0gMjUwPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdGFiczwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb190aGVtZW5hbWU8L3N0cm9uZz4gLSBHYXpldHRlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdXBsb2Fkczwvc3Ryb25nPiAtIGE6Njp7aTowO3M6Njc6Imh0dHA6Ly9jaGVlY2hpbmtob3IuY29tL3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvNy02LWxvZ29jaGVlY2hpbi5wbmciO2k6MTtzOjY1OiJodHRwOi8vY2hlZWNoaW5raG9yLmNvbS93cC1jb250ZW50L3dvb191cGxvYWRzLzYtbG9nb2NoZWVjaGluLnBuZyI7aToyO3M6NjU6Imh0dHA6Ly9jaGVlY2hpbmtob3IuY29tL3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvNS1sb2dvY2hlZWNoaW4ucG5nIjtpOjM7czo2MToiaHR0cDovL2NoZWVjaGlua2hvci5jb20vd3AtY29udGVudC93b29fdXBsb2Fkcy80LTExLWxvZ28yLnBuZyI7aTo0O3M6NjI6Imh0dHA6Ly9jaGVlY2hpbmtob3IuY29tL3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvMTMtbG9nby13ZWIucG5nIjtpOjU7czo2NDoiaHR0cDovL2NoZWVjaGlua2hvci5jb20vd3AtY29udGVudC93b29fdXBsb2Fkcy8xMi1sb2dvLWxvZ2luLmdpZiI7fTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3ZpZGVvX2NhdGVnb3J5PC9zdHJvbmc+IC0gU2VsZWN0IGEgY2F0ZWdvcnk6PC9saT48L3VsPg==