เทวธรรม งานมงคลพิธีขมากรรมฟ้าอภัยบาป วันที่สิบสี่

 

 
ก้าว ให้พ้นความไม่รู้สู่ปัญญา
ข้าม ​​กิเลสปวงตัณหาอย่าหม่นหมอง
อวิชชาสวะ มิควรให้ใจหมักดอง
กิเลส ​ผองตัดให้สิ้นทิ้งมันไป
สู่ มรรคาแห่งธรรมดำเนินด้น
วิถี ทางย่างกุศลอันสดใส
ฟ้า เมตตามาชี้ทางแก่เวไนย
อภัยบาป เพื่อกลับใจใฝ่ทำดี
 

อาสวะกิเลสสาม อันเป็นเครื่องหมักดองนิสัยสันดานคนเราให้ตกถลำดำดิ่งลงสู่อกุศลมรรคนั้นประกอบด้วย กามาสวะกิเลสหนึ่ง ภวาสวะกิเลสหนึ่ง และอวิชชาสวะกิเลสหนึ่ง รวมเป็นอาสวะกิเลสสาม อันให้โทษเป็นพิษ เป็นภัยแก่มนุษย์เรา

กล่าวจะเพาะอวิชชาสวะกิเลสนั้น คือ อวิชชาเป็นอาสวะ หมายถึง อวิชชา คือ ความไม่รู้เป็นสภาวะที่หมักดองนิสัยสันดานให้โง่เขลาเมามัว เป็นสิ่งที่มอมเมาจิตใจให้ขลาดเชื่องเซื่องซึม เป็นกิเลสที่ไหลซึมซ่านย้อมใจให้ลุ่มหลงงมงาย เนื่องเพราะอวิชชา คือ ความไม่รู้นั้น  จึงทำให้มนุษย์เราขาดไร้ซึ่งสติปัญญา  หมกมุ่นอยู่ในโลภะ  โทสะ  และโมหะ  ชนิดที่มิอาจหาทางออกไปสู่การพ้นทุกข์ได้เลย  เพราะไม่รู้จึงโง่เขลา  เพราะไม่รู้จึงมัวเมา  เพราะไม่รู้จึงขลาดเชื่อง  เพราะไม่รู้จึงเซื่องซึม เพราะไม่รู้จึงลุ่มหลง  และเพราะไม่รู้จึงงมงาย  ไม่อาจเห็นความสว่าง สะอาด สงบได้  มิอาจพานพบความดี  ความงาม  และความจริง  ดังนี้ จึงต้องทุกข์ทนเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏฏ์  มิอาจตัดสิ้นซึ่งวงเวียนแห่งกรรมของชีวิตไปได้เลย

หากจะขจัดอวิชชา คือ ความไม่รู้ ก็ต้องสละหลุดออกจากอวิชชาสวะกิเลสนี้ไปให้ได้  ด้วยการฟังธรรม ศึกษาธรรม ปฏิบัติธรรม  บำเพ็ญเพียรอยู่ในธรรมวิถี  เพื่อให้บังเกิดมีสติปัญญา นำพาเราให้เข้าถึงพระอริยมรรคได้ในเบื้องปลาย  ดังการปฏิบัติธรรมนั้น ก็มิควรหมายมุ่งเพียงเพื่อพาตนด้นไปสู่ความเป็นเซียนแต่เพียงลำพังตัวเอง  หากต้องหมายมั่นให้สรรพสัตว์และสรรพชีวิตทั้งน้อยใหญ่ให้มีวิชาความรู้ในทางธรรม  เพื่อจะได้ดำเนินเดินไปสู่ความเป็นเซียนได้โดยพร้อมเพรียงถ้วนหน้ากัน

ขอเราท่านทั้งหลาย จงตั้งใจพากันมาก้าวข้ามอวิชชาสวะกิเสสนี้  เพื่อย่างดำเนินเดินสู่วิถีฟ้าอภัยบาปไปพร้อมกัน  เพื่อจะยังให้มีปัญญาพาพ้นสังสารวัฏฏ์  ตัดสิ้นจากโลกียวิสัยไปถึงความเป็นอริยบุคคลอย่างพรั่งพร้อมสมบูรณ์ในธรรมวิถีนี้โดยทั่วหน้ากัน

 
เพราะโง่เขลาเบาปัญญาพาหลงผิด เดินผิดทิศด้นผิดทางย่างถลำ
เพราะมัวเมาหลงใหลไม่รู้ธรรม จึงตกต่ำดำดิ่งลงอบายภูมิ​
​​เพราะขลาดเชื่องเซื่องซึมจึงไม่รู้ ดำเนินสู่วิถีทางแห่งอสูร
​​เพราะลุ่มหลงงมงายในอกุศลมูล จึงมิมุ่งมิหมายไปให้เป็นเซียน
​​จะขจัดอวิชชาสวะกิเลสได้ ต้องตั้งใจไปศึกษาพาอ่านเขียน
​หมั่นฟังธรรมปฏิบัติธรรมนำพากเพียร ก็ที่สุดหลุดวงเวียนแห่งกรรมไป
แล้วโน้มนำสรรพสัตว์ตัดกิเลส เป็นมนุษย์สุดวิเศษอันเลิศล้ำ
​​​​โดยพร้อมเพรียงไปเป็นเซียนเพียรในธรรม ย่อมจะนำสันติสุขสู่โลกา
 
เจริญพร อย่าหวงจนรนราน อย่าร่านร้อนจนหวั่นไหว
อย่ายุ่งให้มากไป อย่าสงสัยก็ได้ดี
   
เจริญพร มุ่งมั่นต่อไป ตั้งใจพากเพียร
อย่าคิดวนเวียน เพียงนี้ก็พอ
   
เจริญพร ภาษา คนวนเวียนเพียรแต่พล่าม เซียน กล่าวคำนำเป็นทางย่างวิถี
ภาษา มนุษย์ไม่ผุดผ่องหมองราคี ธรรม วิถีมิใช่คำจำใส่ใจ
       
เจริญพร ธรรม ดีอยู่ที่ใจ ทำ ต่อไปใฝ่ความดี
ธรรม ดีเป็นวิถี ทำ ให้ดีก็มีธรรม
   
เจริญพร คุณ ธรรมนำวิถีว่าดีนัก คุณ ค่าคนจงประจักษ์ชัดวิถี
คุณ สมบัติพร้อมหลักธรรมนำชีวี คุณ นายมีศรัทธาตั้งบำเพ็ญไป
   
เจริญพร ตั้ง ใจใฝ่ธรรม ตั้ง มั่นจิตใจ
ตั้ง บุญทำไป ตั้ง ใจให้งาม
       
เจริญพร ให้ วิชา เผยแผ่เป็นวิทยาทาน ให้ กุล วงศ์นั้นสืบสานธรรมวิถี
ให้ กอบ บุญมาหนุนนำค้ำชีวี ให้ เกียรติ ศรีเป็นสง่าวงศ์ตระกูล
   
เจริญพร เลี้ยง วัวดีไม่ต้องผูกวัวดีได้ เลี้ยง ลูกไซร้ไม่ต้องตีดีบุตรหลาน
เลี้ยง ด้วยใจไม่ต้องวุ่นจนรำคาญ เลี้ยง ใหอิ่มงานให้ทำนำลูกดี
   
เจริญพร เพียง สามปีมีกายาพาสูงใหญ่ เพียง คืบใจยังเท่าเดิมควรเติมกุศล
เพียง มานะไปศึกษาพาอดทน เพียง มั่นคงในเป้าหมายกรายย่างเดิน
   
เจริญพร ตั้ง ใจเรียนเพียรมานะจะสมใจ ตั้ง หน้าไปย่อมได้ตามใจประสงค์
ตั้ง ศรัทธาพานึกถึงแต่อากง ตั้ง ประสงค์คงได้ไปในทันที
   
เจริญพร เอาธรรมกำกับใจ ทำงานไปไร้กังวล
เอาธรรมเป็นเริ่มต้น ทำงานได้ผลสมใจ
   
เจริญพร การ งานไม่ติดขัด กิจ การชัดนับกำไร
ว่า จะก้าวไปไกล ดี ด้วยใจใฝ่ทำดี
   
เจริญพร อยู่ ดีมีเรี่ยวแรง เย็น ใจไว้บุญแต่งเติม
เป็น ผลให้บุญเพิ่ม สุข พาเพลินจำเริญใจ
   
เจริญพร อยู่ ต่างบ้านย่านต่างเมืองอย่าเปลืองเปล่า ดี ด้วยเราเอาประสบการณ์มาสร้างเสริม
มี โอกาสหาความรู้มาตุนเติม สุข ใจได้ปัญญาเพิ่มเริ่มทำงาน
       
เจริญพร อายุเจ็ดสิบเจ็ด ให้ถือเคล็ดไปทำบุญ
จิตใจอย่าว้าวุ่น เมื่อไม่กลุ้มก็หลับสบาย
   
เจริญพร ธุระ อย่าละลด กิจ ใสสดผลงดงาม
ว่า ต้องพยายาม ดี ผลงานสร้างกำไร
   
เจริญพร อย่ามุ่งที่เป้าหมาย ต้องท้าทายหว่างทางเดิน
ก็จะไม่หลงเพลิน ดำเนินเกินจุดหมายไป
   
เจริญพร ธรรม ที่แท้อยู่แค่ใจไยไม่พบ ธรรม วิถีพึงบรรจบครบศึกษา
ธรรม บทต้องอดทนไปค้นคว้า ธรรม มรรคาจึงพาถึงซึ่งเทพเซียน
   
เจริญพร ธรรม อันควรปฏิบัติคือตัดกิเลส สวัสดี ธรรมสงเวชชัดเหตุผล
ให้ มุ่งมั่นมีมานะชำระใจตน มี กมลมุ่งในธรรมนำมรรคา
ความ ลุ่มหลงจงแปรเปลี่ยนเป็นปัญญา สุข อุราพาบำเพ็ญเร่งศึกษา
วัน คืนล่วงผ่านไปไม่หวนมา เกิด เป็นมนุษย์มีธรรมาพาบำเพ็ญ
   
เจริญพร มี  วินัย ให้ตนเองบำเพ็ญธรรม มี  กุล วงศ์พงศ์เผ่าพันธุ์นำสืบสาน
มี  กอบ เกื้อเอาธรรมมาเป็นทาน มี  เกียรติ ยศเพราะรู้สร้างงานทางธรรม

 

 

 

วิสุทธิเทพาจารย์หลื่อซุ้งเอี๊ยงโจวซือ งานมงคลพิธีขมากรรมฟ้าอภัยบาป ณ อเนกกุศลศาลา วิหารเซียน วันอาทิตย์ ท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

 

This post was written by:

- who has written 110 posts on CHEE CHIN KHOR 紫真閣.


Contact the author

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Languages

泰國德教會紫真閣

Login

Like Me

แผนที่สมาคม

Calendar

October 2021
M T W T F S S
« Aug    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
PHVsPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZHNfcm90YXRlPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV8xPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy8xMjV4MTI1YS5qcGc8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV8yPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy8xMjV4MTI1Yi5qcGc8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV8zPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy8xMjV4MTI1Yy5qcGc8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV80PC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy8xMjV4MTI1ZC5qcGc8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9tcHVfYWRzZW5zZTwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX21wdV9kaXNhYmxlPC9zdHJvbmc+IC0gdHJ1ZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX21wdV9pbWFnZTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvMzAweDI1MGEuanBnPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfbXB1X3VybDwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3RvcF9hZHNlbnNlPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdG9wX2Rpc2FibGU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdG9wX2ltYWdlPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy80Njh4NjBhLmpwZzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3RvcF91cmw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF91cmxfMTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3VybF8yPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdXJsXzM8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF91cmxfNDwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FsdF9zdHlsZXNoZWV0PC9zdHJvbmc+IC0gZGFya2JsdWUuY3NzPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYXV0aG9yPC9zdHJvbmc+IC0gdHJ1ZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2F1dG9faW1nPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jdXN0b21fY3NzPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fY3VzdG9tX2Zhdmljb248L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19mZWF0dXJlZF9jYXRlZ29yeTwvc3Ryb25nPiAtIFNlbGVjdCBhIGNhdGVnb3J5OjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2ZlYXRfZW50cmllczwvc3Ryb25nPiAtIDY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19mZWVkYnVybmVyX2lkPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fZmVlZGJ1cm5lcl91cmw8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19nb29nbGVfYW5hbHl0aWNzPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZTwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19ob21lX3RodW1iX2hlaWdodDwvc3Ryb25nPiAtIDEyNTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2hvbWVfdGh1bWJfd2lkdGg8L3N0cm9uZz4gLSAyNTA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19pbWFnZV9zaW5nbGU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fbG9nbzwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly9jaGVlY2hpbmtob3IuY29tL3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvNy02LWxvZ29jaGVlY2hpbi5wbmc8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19tYW51YWw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vc3VwcG9ydC90aGVtZS1kb2N1bWVudGF0aW9uL2dhemV0dGUtZWRpdGlvbi88L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19yZXNpemU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fc2hvcnRuYW1lPC9zdHJvbmc+IC0gd29vPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fc2hvd19jYXJvdXNlbDwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19zaG93X3ZpZGVvPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19zaW5nbGVfaGVpZ2h0PC9zdHJvbmc+IC0gMTgwPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fc2luZ2xlX3dpZHRoPC9zdHJvbmc+IC0gMjUwPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdGFiczwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb190aGVtZW5hbWU8L3N0cm9uZz4gLSBHYXpldHRlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdXBsb2Fkczwvc3Ryb25nPiAtIGE6Njp7aTowO3M6Njc6Imh0dHA6Ly9jaGVlY2hpbmtob3IuY29tL3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvNy02LWxvZ29jaGVlY2hpbi5wbmciO2k6MTtzOjY1OiJodHRwOi8vY2hlZWNoaW5raG9yLmNvbS93cC1jb250ZW50L3dvb191cGxvYWRzLzYtbG9nb2NoZWVjaGluLnBuZyI7aToyO3M6NjU6Imh0dHA6Ly9jaGVlY2hpbmtob3IuY29tL3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvNS1sb2dvY2hlZWNoaW4ucG5nIjtpOjM7czo2MToiaHR0cDovL2NoZWVjaGlua2hvci5jb20vd3AtY29udGVudC93b29fdXBsb2Fkcy80LTExLWxvZ28yLnBuZyI7aTo0O3M6NjI6Imh0dHA6Ly9jaGVlY2hpbmtob3IuY29tL3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvMTMtbG9nby13ZWIucG5nIjtpOjU7czo2NDoiaHR0cDovL2NoZWVjaGlua2hvci5jb20vd3AtY29udGVudC93b29fdXBsb2Fkcy8xMi1sb2dvLWxvZ2luLmdpZiI7fTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3ZpZGVvX2NhdGVnb3J5PC9zdHJvbmc+IC0gU2VsZWN0IGEgY2F0ZWdvcnk6PC9saT48L3VsPg==