Categorized | บทความ

ประวัติการถือศีลกินเจ

ตำนานการถือศีลกินเจมีอยู่หลายตำนาน แต่ดังจะได้ยกตัวอย่าง เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษา หรือทำความเข้าใจหลัก หรือจุดหมายในการถือศีลกินเจ เพื่อยังผลเป็นแนวทางในการปฎิบัติธรรมปฎิบัติตัวถือศีลกินเจพร้อมพัฒนาศึกษาเรียนรู้ยิ่งๆ ขึ้นไป พิธีการถือศีลกินเจเดือนเก้า หรือ เทศกาลกินเจ กำหนดเอาตามจันทคติหรือเริ่มตั้งแต่วันขึ้น ๑ ค่ำ ถึง ๙ ค่ำ เดือน ๙ ตามปฎิทินจีนทุกปีรวม ๙ วัน ๙ คืน ในพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานมีอรรถธิบายว่า "เป็นการประกอบพิธีกรรมเพื่อสักการะบูชาพระพุทธเจ้าในอดีตกาล ๗ พระองค์ และพระมหาโพธิสัตว์อีก ๒ พระองค์ รวมเป็น ๙ พระองค์ด้วยกัน หรืออีกนัยหนึ่งเรียกว่าดาวนพเคราะห์ ทั้ง ๙ อันมี พระอาทิตย์ พระจันทร์ ดาวพระอังคาร ดาวพระพุธ ดาวพระพฤหัสบดี ดาวพระศุกร์ ดาวพระเสาร์ พระราหูและพระเกตุ" ในพิธีกรรมสักการะบูชา พระพุทธเจ้า ๗ พระองค์ และพระมหาโพธิสัตว์อีก ๒ พระองค์นี้ สาธุชนในพระพุทธศาสนา ต่างจะพากันสละเวลา และละกิจทางโลกมาบำเพ็ญศีล ตั้งปณิธาน กินเจบริโภคแต่อาหารผัก และผลไม้ งดเว้นอาหารเนื้อ ของสดคาว ด้วยการสมาทานรักษาศีล ๓ ข้อ กล่าวคือ

๑. เว้นจากการเอาชีวิตของสัตว์มาบำรุงชีวิตตน

๒. เว้นจากการเอาเลือดของสัตว์มาเพิ่มเลือดตน

๓. เว้นจากการเอาเนื้อของสัตว์มาเป็นเนื้อตน

เพื่อซักฟอกมลทินออกจากร่างกาย วาจา และจิตใจ ต่างสวมเสื้อผ้าสีขาวสะอาดบริสุทธิ์ ปราศจากจุดด่างพร้อย พากันเดินทางสู่วัดวาอารามพร้อมด้วยดอกไม้ ธูป เทียน ไปนมัสการน้อมบูชาแด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระพุทธเจ้าทั้ง ๗ พระองค์ อีกทั้ง พระมหาโพธิ์สัตว์ ๒ พระองค์ พร้อมจัดหาเครื่องกระดาษทำเป็นรูปเครื่องทรง เสื้อผ้า หมวก รองเท้ากระดาษเงินกระดาษทองต่างๆ ไปน้อมถวายเป็นเครื่องสักการะ เพื่อเป็นกุศลสมาทาน (ในอดีตจำเดิมแท้นั้นจะนำเอาวัตถุสิ่งของ เครื่องใช้ปัจจัย ๔ นำไปถวายนักบวช พระ เณร ผู้ทรงศีล และแจกทานด้วยเสื้อผ้าเงินทองที่เป็นของจริงๆ แก่คนทุกข์คนยาก จนภายหลังด้วยความไม่เที่ยงของอุปาทาน กาลเวลา ประเพณีผันแปรไปกลายมาใช้การะดาษแทนของจริง นับเป็นโมหกรรมของมนุษย์เอง) หลังจากนั้นจะร่วมกันสวดมนต์ทำสมาธิภาวนาแผ่เมตตาจิตขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเจริญสมบูรณ์พูนสุขแก่ตนเองและครอบครัวทุกคน

การกินเจ มีหลักธรรม ๒ ประการ คือ

๑. ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ดังนั้น อาหารต้องปราศจากเนื้อและส่วนประกอบใดๆของสัตว์

๒. ไม่เบียดเบียนตัวเอง จึงงดเว้นผักฉุนทั้ง ๕ ชนิด ได้แก่ กระเทียม(ทั้งต้น ราก และหัว) หอม (ต้น ) ในและหัวหอมทุกชนิด หลักเกียว (กระเทียมโทนของจีน ไม่ค่อยมีในไทย) กุ้ยช่ายและยาสูบ (รวมทั้งบุหรี่ และของเสพมึนเมา) ผักเหล่านี้มีรสหนัก กลิ่นรุนแรง และมีพิษทำลายพลังธาตุทั้ง ๕ ในร่างกาย เป็นเหตุให้อวัยวะภายในทั้ง ๕ ทำงานผิดปกติ เบื้องต้นแห่งพิธีกรรม "เก้าอ๊วงเจ" (กินเจเดือนเก้า)ปั๊กเต้า พระสูตรที่พระจีนต้องสวดทุกวัดพระจีนเดือนละ ๒ ครั้ง อรรถกล่าวไว้ดัวนี้

ในกาลครั้งหนึ่ง องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ ณ สีวลัยรัตนสถาน มีบรรรดาพระมหาโพธิสัตว์ ท้าวมหาพรหม ท้าวสักกะเทพเจ้า ยักษ์ นาค คนธรรพ์ กินนร ฯลฯ ได้พากันมาเฝ้าพระพุทธองค์ ในขณะนั้นพระมัญชุศรีมหาโพธิสัตว์ได้ทูลถามต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า "ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อันพระเทพสัตตเคราะห์ ๗ องค์ ได้มีกุศลสะสมอย่างไร กับมีปัจจัยเหตุอย่างไร? จึงได้เสวยทิพยผลอันรุ่งเรือง เพรียบพร้อมไปด้วยยศและอำนาจในเทวภพนี้" สมเด็จพระบรมศาสดาจึงมีพระพุทธดำรัสตอบว่า "ดูกร...มัญชุศรี อันดาวเทพสัตตเคราะห์ทั้ง ๗ นั้น แท้จริงเป็นพระอวตารภาพแห่งอดีตพระพุทธเจ้า ๗ พระองค์ทรงแบ่งภาคมาแสดงให้ปรากฏ กับพระมหาโพธิสัตว์อีก ๒ พระองค์ก็แบ่งภาคมาเป็นดาวพระราหูและดาวพระเกตุ รวมเป็นดาวพระเคราะห์ทั้ง ๙ ฉะนั้น จึงสมบูรณ์ด้วยอลังการยศและอำนาจอันไม่รประมาณ เห็นปานฉะนี้" พระพุทธเจ้าทั้ง ๗ และพระมหาโพธิสัตว์ทั้ง ๒ ทรงตั้งพระปนิธานจักโปรดสัตว์โลก จึงได้ทรงนิรมาณกาย แบ่งภาคมาเป็นเทพเจ้า ๙ พระองค์ เทพเจ้าทั้ง ๙ พระองค์นี้ ทรงอำนาจตบะอันเรืองฤทธิ์ บริหารธาตุทั้ง ๕ ในจักรวาล ได้แก่ ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุไฟ ธาตุลม และธาตุทอง ทั่วพิภพน้อยใหญ่ทุกสารทิศจึงทรงแบ่งภาคต่อจากนี้อีกวาระหนึ่งเป็นดาวนพเคราะห์ (ดาวเคราะห์ทั้ง ๙ ดวง ) ดังต่อไปนี้

๑.พระอาทิตย์

๒.พระจันทร์

๓.ดาวพระอังคาร

๔.ดาวพระพุทธ

๕.ดาวพระพฤหัสบดี

๖.ดาวพระศุกร์

๗.ดาวพระเสาร์

๘.พระราหู

๙.พระเกตุ

เทพเจ้าทั้ง ๙ พระองค์ทรงเครื่องทรงอย่างแบบพระมหากษัตริย์ ประชาชนจึงถวายพระนามว่า "เก้าอ๊วง" หรือ "กิวอ๊วง" แปลว่า "นพราชา"​(อธิบายความตามหลัก นักโหราศาสตร์) กำหนดเวลาทุกปีของวันขึ้น ๑ ค่ำ ถึง ๙ ค่ำ เดือน ๙ ตามจันทรคติ (ฝ่ายจีน) เทพเจ้าประจำดาวเคราะห์ต่างองค์จะทรงผลัดเปลี่ยนกันลงมาตรวจโลก ทั้งกลางวัน และกลางคืน บุคคลใดมีความประพฤติตั้งวิถี (บุญ) อยู่ในกุศลกรรมวิถี (บุญ ) ก็จักทรงประทานพรอำนวยความสมบูรณ์พูนให้ หากบุคคลใดมีความประพฤติในอกุศลกรรมวิถี (บาป) ก็จักทรงลงโทษทัณฑ์ตามโทษานุโทษ

เทพเจ้าแห่งดาวนพเคราะห์ ทรงพระคุณแก่โลกเป็นอเนกประการ เฉพาะอย่างยิ่งเบญจธาตุทั้ง ๕ คือ ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุไฟ ธาตุลม และธาตุทองที่พระองค์ทรงประทานไว้ แต่ละอย่างเป็นของจำเป็นในสรรพสังขารอันไม่มีจำกัดรวมทั้งมนุษย์ สัตว์ทุกชนิด ต้นไม้ ฯลฯ มนุษย์หากไม่มีธาตุลม ก็ถึงแก่ความตาย มัจฉาชาติ ถ้าหากไร้ธาตุน้ำเป็นที่อยู่อาศัย ก็ต้องตาย พฤษาชาติ ถ้าหากหมดธาตุดิน ก็อับเฉา กิ่งใบแห้งตาย สัตว์โลก ถ้าหากสูญสิ้นธาตุไฟในร่างกาย ก็มีชีวิตอยู่ไม่ได้ เศรษฐกิจการค้า อันเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งของมนุษย์ทั่วโลกในสมัยปัจจุบัน ถ้าหากขาดธาตุทองก็ไม่สามารถดำเนินกิจการให้ลุล่วงไปได้

ปวงสัตว์โลกไม่ว่าจะมาจาก

๑.อุปปาติกกำเนิด เกิดขึ้นเอง

๒.ชลาพุชะกำเนิด เกิดจากครรภ์ (มดลูก)

๓.อัณฑชะกำเนิด เกิดเป็นฟองไข่ แล้งจึงเกิดเป็นตัว

๔.สังเสทธะกำเนิด เกิดในไคลที่ชื้นและที่หมักหมมเน่าเปื่อย

รวมทั้งอุปาทินนกสังขาร สังขารที่มีใจครองอนุปาทินนกสังขาร สังขารที่ไม่มีใจครอง ก็ล้วนอยู่ภายใต้การบัญชาของเทพเจ้าทั้ง ๙ พระองค์ทั้งสิ้น เทพเจ้าทั้ง ๙ พระองค์นี้ทรงน้ำพระทัยเปี่ยมไปด้วยพระเมตตาคุณ ทรงควบคุมดาวนพเคราะห์ให้เดินตามวิถีโคจร ด้วยความสมบูรณ์ ทั้งทรงธรรมเนตรสอดส่องควบคุมทุกข์สุขของสัตว์โลกเสมอมา ในมหายาน ยังมีอรรถกล่าวอธิบายว่า "ดาวพระเคราะห์ทั้ง ๙ นี้ ต่างกระทำการในหน้าที่หมุนเวียนธาตุทั้ง ๕ ให้แก่โลกมนุษย์ นับเป็นเวลาหลายล้านปี มาโดยมิได้หยุดพักเลยก็เนื่องด้วยพระองค์ ทรงบัญชาบริรักษ์ควบคุมอยู่ และทรงเล็งทิพยญาณว่า ถ้าหากดวงดาวนพเคราะห์ จะหยุดพักแม้เพียงขณะหนึ่งเล็กน้อยเท่านั้น ก็จะเกิดมหันตภัยใหญ่หลวงสุดจะประมาณได้โลกมนุษย์ก็จะถึงซึ่งความพินาศ สลายลง มนุษย์กับสัตว์โลกจะตายหมด จะไม่มีแม้แต่ละอองธุลีของสังขารเหลืออยู่อีกเลย อันพิธีกรรมบูชาดาวนพเคราะห์นั้น นับว่ามีอานิสงส์มากมาย ทั้งเป็นกรรมคติ และเกิดธรรมนิมิตสู่บรรดาพุทธบริษัททั้งหลาย ให้ได้มีโอกาสกระทำวิสาสะกันในยามที่ต่างคนต่างมีจิตเบิกบาน ผ่องแผ้วถือศีลกินเจ นุ่งขาวห่มขาว อันเป็นปัจจัยเตือนตนเองให้สำนึกว่าตนเป็นคนบริสุทธิ์ขาวสะอาดทั้งกาย วาจา และใจ อยู่ในศีลธรรมและความสามัคคีธรรม พร้อมอยู่แล้วที่จะให้อภัยอโหสิกรรมซึ่งกันและกัน ร่วมกันน้อมนมัสการเทพเจ้าทั้ง ๙ พระองค์ นี้เป็นการแสดงความเคารพ ในพระเมตตากรุณาธิคุณและเป็นน้ำหนึ่งน้ำใจเดียวกันในการถวายเครื่องสักการะบูชาแก่พระองค์ทั้ง ๙ ให้แก่ โลกทุกโลก สามารถดำรงอยู่ตามจักรราศียั่งยืนตลอดมา แล้วจึงพร้อมจิตพร้อมใจกันน้อมขอพระกรุณาธิคุณ ได้โปรดประทานพระพรให้อยู่เย็นเป็นสุข

พิธีกรรมถือศีลกินเจไม่เสพเนื้อสัตว์ และการบูชาดาวนพเคราะห์ทำบุญแจกทานแก่คนทุกข์คนยากจนนี้ เป็นที่นิยมกันมาแต่โบราณกาล การถือศีลกินเจเดือนเก้าเป็นพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์ได้แผ่เมตตากรุณาจิต ช่วยปลดปล่อยชีวิตสัตว์ให้รอดตายได้จริงๆ แม้จะเป็นระยะเวลาเพียง ๙ วัน ๙ คืน ก็นับว่าเป็นปฐมเหตุ ให้ดวงจิตได้รับเมล็ดพันธ์ุแห่งมหากรุณาธรรมบารมี เพื่อสักวันหนึ่งในภายหน้ายังมีโอกาสจำเริญงอกงามขึ้นจนถึงขั้นบรรลุมรรคผลได้ในที่สุด มีสาธุชนจำนวนมากที่ได้รับอานิสงส์จากการถือศีลกินเจเพียง ๙ วัน ๙ คืน ทั้งทางร่างกาย และจิตใจ สามารถสัมผัสรู้ได้ด้วยตนเองจึงถือเอาโอกาสอันดีนี้ เป็นนิมิตหมายตัดสินใจตั้งปณิธาน เลิกกันเนื้อสัตว์ ไม่เบียดเบียนผู้อื่นไปจนตลอดชีวิต ประเพณีกินเจเดือนเก้านับเป็นประเพณีที่ศักดิ์สัทธิ์ และควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้คงไว้เป็นมรดกสืบทอดต่อไปตราบนานเท่านาน..

This post was written by:

- who has written 110 posts on CHEE CHIN KHOR 紫真閣.


Contact the author

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

泰國德教會紫真閣

Like Me

แผนที่สมาคม

Calendar

October 2022
M T W T F S S
« Aug    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31