Categorized | บทความ

ความเป็นมาของคุณธรรมศาสน์ในประเทศไทย

หลักจากเกิดสถานเผยแผ่คุณธรรม “เต็กก่า” จีเฮียงเกาะ อำเภอเตี้ยเอี้ย มณฑลกวางตุ้ง เมื่อปีพ.ศ.2482 (ปีกี๋เบ้า) แล้ว คุณธรรมคำสอน “เต็กก่า” ก็แพร่หลายไปทั่วแถบเมืองแต้จิ๋วและซัวเถา หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2488 (ปีกะซิง) ปวงเทวอาจารย์ก็สั่งสอนแพร่ลงสู่ทางใต้ พร้อมกับกำชับสานุศิษย์ทั้งหลายเตรียมเดินทางสู่ต่างแดนเพื่อเผยแผ่คุณธรรม แต่ในปีถัดมาญี่ปุ่นก่อสงครามรุกรานทั่วเอเชีย ภายหลังสงครามยุติดินแดนทางได้ฟื้นฟูการคมนาคม เหล่าศิษย์ต่างปฏิบัติตามคำสั่งสอนของเทวอาจารย์ จนสามารถจัดตั้งสถานธรรมแห่งเต็กก่าทั้งในฮ่องกง และประเทศทางใต้โดยทั่วไป สำหรับในประเทศไทยแล้ว เทวอาจารย์องค์เตียวเอี้ยงท้ง ได้บัญชาให้อัญเชิญผงธูปศักดิ์สิทธิ์ลงสู่ทางใต้ โดยนายเต็กหงอ แซ่ลิ้ม (ตั้งซิ่วหงอ) ชาวไทยเชื้อสายจีน ณ สมาคม “จีฮวงเกาะ” เมืองซัวเถา เป็นผู้อัญเชิญผงธูปศักเฮี่ยงซิ้งเซี่ยงตึ๊งดิ์สิทธิ์เดินทางสู่ประเทศไทย แต่เนื่องด้วยข้อกฎหมายในสมัยนั้น ไม่สามารถเผยแพร่และพัฒนากิจการของคุณธรรมเต็กก่า ทั้งยังไม่สามารถประกอบพิธีประทับทรง (คุยกี) ได้ เป็นเวลาเกือบ 1 ปี แต่ด้วยศรัทธาและอุดมการณ์ของผู้อาวุโสหลายท่าน จึงได้เริ่มพิธีประทับทรงอย่างไม่เปิดเผย และไม่มีสถานที่แน่นอน จนกระทั่งต่อมาสามารถก่อตั้ง จีจินเกาะ เฮี่ยงซิ้งเซี่ยงตึ๊ง ขึ้นเป็นเกาะต้นๆ ของประเทศไทย และสามารถเผยแพร่ธรรมและขยายคุณธรรมสถานออกไปตามสถานที่ต่างๆ อย่างรวดเร็ว จวบจนปัจจุบัน (ม.ค. 2550) มีคุณธรรมสถาน “เต็กก่า” ถึง 77 แห่งในประเทศไทย และอีก 5 แห่งในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รวมเป็น 82 แห่ง โดยมีสำนักคุณธรรมกลาง หรือ เต็กก่าจงหวย (เต็กจ้ง) เป็นผู้ประสานงานกุศลสถานทั้งหมด  ในช่วง 25 ปี แรกของการเข้ามาเผยแผ่คุณธรรม “เต็กก่า” ในประเทศไทย คือในช่วงปี พ.ศ. 2448-2513 สามารถกล่าวได้ว่า ทุกๆ แห่งอาศัยการประทับทรงชี้แนะการดำเนินกิจการกุศลต่างๆ จากปวงวิสุทธิเทพเทพาจารย์แทบทั้งสิ้น โดยเฉพาะการประทับทรงในช่วงแรกๆ เป็นไปด้วยความลำบากอย่างยิ่ง เพราะรูปแบบของการตั้งสมาคมคุณธรรมศาสน์นั้น ต้องเปิดกว้างเพื่อเป็นศูนย์รวมของศาสนิกชน เพื่อประกอบกิจกุศล และพิธีกรรมต่างๆ ซึ่งมักถูกทางราชการในสมัยนั้นเพ่งเล็ง ว่าเป็นการรวมตัวของพรรคก๊กมินตั๋ง หรือ คอมมิวนิสต์ เป็นต้น การประทับทรงในสมัยนั้นคำสอนหรือคำทำนายต่างๆ ของปวงเทวอาจารย์มักปรากฏขึ้นจริง ทำให้สาธุชนทั่วไปทั้งไทยและจีนปวารณาตัวเข้าเป็นศิษย์ใหม่อยู่เนืองๆ

ในยุคที่ 2 ช่วง 25 ปีต่อมา (พ.ศ. 2513-2538) ได้มีการจัดตั้งสำนักคุณธรรมกลาง หรือ เต็กก่าจงหวย (เต็กจ้ง) ประเทศไทยขึ้นเป็นผลสำเร็จในปี2522 โดยมีที่ทำการชั่วคราว ณ มูลนิธิสามัคคีสงคราะห์ เฮี่ยงซิ้งเซี่ยงตึ๊ง เป็นศูนย์ประสานงานพร้อมกับเป็นแกนนำในการจัดงานมหากุศลเก็บศพไร้ญาติล้าง ป่าช้าขึ้น ณ จีเช็งเกาะ จ.เชียงราย และจีหมกเกาะ จ.มุกดาหาร จนได้รับความชื่นชมจากองค์กรการกุศลต่างๆ ทั่วประเทศ และยังเป็นการแสดงถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวของสำนักคุณธรรมศาสน์แห่ง ประเทศไทย ภายหลังสำนักคุณธรรมกลาง (เต็กจ้ง) ได้ย้ายมาตั้งสำนักงานที่ 123 ถนนมหานคร บางรัก แล้ว ได้มีการจัดการะประชุมใหญ่สามัญประจำอย่างเป็นทางการในปีพ.ศ. 2534 และอีก 2 ปี ต่อมาเต็กจ้งประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมใหญ่ภาคี สำนักคุณธรรมศาสน์นานาชาติครั้งที่ 2 ในปีพ.ศ. 2536 ซึ่งในปีเดียวกันนี้เองชาวเต็กก่าในประเทศไทยมีความปลื้มปิติเป็นล้นพ้น เมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพีธีเปิดป้ายเทววิหารจีจินเกาะแห่งใหม่ เขตคลองสาน กทม. ต่อมาปี พ.ศ. 2537 สำนักคุณธรรมประเทศไทยก็เผยแผ่ธรรมไปสู่ประเทศสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ แขวงเมืองสุวรรณเขต ได้เป็นผลสำเร็จ

โดยก้าวเข้าสู่ยุคที่ 3 (พ.ศ. 2538 – ปัจจุบัน) พ.ศ.2550 คุณธรรมศาสน์ “เต็กก่า” มีเครือข่ายถึง 15 ประเทศ อันได้แก่ ไทย, สปป.ลาว, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย, สิงค์โปร์, ออสเตรเลีย, จีน, ฮ่องกง, มาเก๊า, ไต้หวัน, ญี่ปุ่น, บรูไน, อเมริกา และแคนาดา ซึ่งแต่ละสำนักคุณธรรมศาสน์ทั้งในและต่างประเทศก็ดำเนินกิจกรรมสาธารณกุศล ต่างๆ โดยเฉพาะการช่วยเหลือผู้ยากไร้ และผู้ประสบภัย เช่น การบริจาคข้าวสารช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย การจัดตั้งหน่วยช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ต่างๆ นอกจากนี้ยังมีในเรื่องของการบริจาคสิ่งของต่างๆแก่ผู้ยากไร้ อาทิ การบริจาคเสื้อผ้า และผ้าห่มแก่ผู้ยากไร้ในฤดูหนาว การบริจาคโลงศพแก่ผู้ยากจนทั่วไป การออกไปช่วยเก็บศพอนาถตามที่ต่างๆ หรือจัดสถานสงเคราะห์แจกยารักษาโรค ตลอดจนการจัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเพื่อการศึกษา ให้ทุนการศึกษาแก่เด็กยากไร้ รวมทั้งบางสำนักคุณธรรมศาสน์ยังมีการประทับทรงอัญเชิญเทวอาจารย์มาโปรดเทศนา สั่งสอน หรือไขปัญหาต่างๆ ของเหล่าศาสนิกชนทั่วไป อีกทั้งยังได้ดำเนินการจัดพิมพ์หนังสือธรรมะ เพื่อเผยแผ่เทวธรรมคำสอนของปวงวิสุทธิเทพเทพาจารย์แจกจ่ายไปทั่วโลก

This post was written by:

- who has written 110 posts on CHEE CHIN KHOR 紫真閣.


Contact the author

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Languages

泰國德教會紫真閣

Login

Like Me

แผนที่สมาคม

Calendar

May 2020
M T W T F S S
« Aug    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
PHVsPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZHNfcm90YXRlPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV8xPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy8xMjV4MTI1YS5qcGc8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV8yPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy8xMjV4MTI1Yi5qcGc8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV8zPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy8xMjV4MTI1Yy5qcGc8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV80PC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy8xMjV4MTI1ZC5qcGc8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9tcHVfYWRzZW5zZTwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX21wdV9kaXNhYmxlPC9zdHJvbmc+IC0gdHJ1ZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX21wdV9pbWFnZTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvMzAweDI1MGEuanBnPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfbXB1X3VybDwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3RvcF9hZHNlbnNlPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdG9wX2Rpc2FibGU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdG9wX2ltYWdlPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy80Njh4NjBhLmpwZzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3RvcF91cmw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF91cmxfMTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3VybF8yPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdXJsXzM8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF91cmxfNDwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FsdF9zdHlsZXNoZWV0PC9zdHJvbmc+IC0gZGFya2JsdWUuY3NzPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYXV0aG9yPC9zdHJvbmc+IC0gdHJ1ZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2F1dG9faW1nPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jdXN0b21fY3NzPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fY3VzdG9tX2Zhdmljb248L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19mZWF0dXJlZF9jYXRlZ29yeTwvc3Ryb25nPiAtIFNlbGVjdCBhIGNhdGVnb3J5OjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2ZlYXRfZW50cmllczwvc3Ryb25nPiAtIDY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19mZWVkYnVybmVyX2lkPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fZmVlZGJ1cm5lcl91cmw8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19nb29nbGVfYW5hbHl0aWNzPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZTwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19ob21lX3RodW1iX2hlaWdodDwvc3Ryb25nPiAtIDEyNTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2hvbWVfdGh1bWJfd2lkdGg8L3N0cm9uZz4gLSAyNTA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19pbWFnZV9zaW5nbGU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fbG9nbzwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly9jaGVlY2hpbmtob3IuY29tL3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvNy02LWxvZ29jaGVlY2hpbi5wbmc8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19tYW51YWw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vc3VwcG9ydC90aGVtZS1kb2N1bWVudGF0aW9uL2dhemV0dGUtZWRpdGlvbi88L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19yZXNpemU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fc2hvcnRuYW1lPC9zdHJvbmc+IC0gd29vPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fc2hvd19jYXJvdXNlbDwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19zaG93X3ZpZGVvPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19zaW5nbGVfaGVpZ2h0PC9zdHJvbmc+IC0gMTgwPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fc2luZ2xlX3dpZHRoPC9zdHJvbmc+IC0gMjUwPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdGFiczwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb190aGVtZW5hbWU8L3N0cm9uZz4gLSBHYXpldHRlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdXBsb2Fkczwvc3Ryb25nPiAtIGE6Njp7aTowO3M6Njc6Imh0dHA6Ly9jaGVlY2hpbmtob3IuY29tL3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvNy02LWxvZ29jaGVlY2hpbi5wbmciO2k6MTtzOjY1OiJodHRwOi8vY2hlZWNoaW5raG9yLmNvbS93cC1jb250ZW50L3dvb191cGxvYWRzLzYtbG9nb2NoZWVjaGluLnBuZyI7aToyO3M6NjU6Imh0dHA6Ly9jaGVlY2hpbmtob3IuY29tL3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvNS1sb2dvY2hlZWNoaW4ucG5nIjtpOjM7czo2MToiaHR0cDovL2NoZWVjaGlua2hvci5jb20vd3AtY29udGVudC93b29fdXBsb2Fkcy80LTExLWxvZ28yLnBuZyI7aTo0O3M6NjI6Imh0dHA6Ly9jaGVlY2hpbmtob3IuY29tL3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvMTMtbG9nby13ZWIucG5nIjtpOjU7czo2NDoiaHR0cDovL2NoZWVjaGlua2hvci5jb20vd3AtY29udGVudC93b29fdXBsb2Fkcy8xMi1sb2dvLWxvZ2luLmdpZiI7fTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3ZpZGVvX2NhdGVnb3J5PC9zdHJvbmc+IC0gU2VsZWN0IGEgY2F0ZWdvcnk6PC9saT48L3VsPg==