Categorized | บทความ

สำนักคุณธรรมกลางเต็กก่าจงหวย (เต็กจ้ง) ประเทศไทย

เต็กก่าจงหวย (เต็กจ้ง) ประเทศไทยนั้นก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2522 โดยได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นองค์กรสาธารณกุสลต่อทางราชการ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ในชื่อสมาคมสหมิตรการกุศล ซึ่งที่ทำการแห่งแรกตั้งอยู่ในมูลนิธิสามัคคีการกุศลสงเคราะห์ เฮี่ยงซิ้งเซี่ยงตึ๊ง เลขที่ 185 ถนนรองเมือง ปทุมวัน กทม. ซึ่งถือเป็นมูลนิธิใหญ่ 1 ใน 5 ของประเทศไทยในเวลานั้น โดยนายวิชัย ลีวีระพันธ์ (ลี้เส่งฮู้) ได้รับเลือก ให้ทำหน้าที่รักษาการนายกสมาคม ในระยะแรกเริ่ม ทั้งนี้วัตถุประสงค์สำคัญของการก่อตั้งสมาคมฯ นั้น เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานระหว่างคุณธรรมสถาน ซึ่งเป็นองกรการกุศลในเครือเต็กก่าที่ตั้งอยู่ตามจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งในเวลานั้นมีองค์กรในเครือถึง 40 แห่งกระจายตัวอยู่ตามภาคต่างๆ และเป็นองค์กรกลางประสานความร่วมมือเกี่ยวกับการดำเนินงานด้าน สังคมสงเคราะห์และสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม กิจการของสมาคมได้เจริญก้าวหน้ามาโดยลำดับ ต่อมาจึงมีมติของคณะกรรมการสมาคมให้ย้ายที่ทำการไปอยู่ ณ เลขที่ 123 ถนนมหานคร แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กทม. อันเป็นที่ตั้งในปัจจุบัน เพื่อรองรับกิจกรรมที่มากขึ้น โดยได้ทำพิธีเปิดป้ายที่ทำการแห่งนี้เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2532 และที่ประชุมจากองค์กรเต็กก่าทั่วประเทศได้แต่งตั้งให้ นายวิเชียร วุดานุพันธ์ (ตั้งติ้งเพ้ง) ผู้แทนจากพุทธสมาคมจี่ฮงแห่งประเทศไทย (จีฮงเกาะ) ดำรงตำแหน่งเป็นนายกสมาคมสมัยที่ 1 อย่างเป็นทางการ และถือได้ว่า วันที่ 10 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันฉลองการก่อตั้งของสมาคมนับแต่นั้นมา และปัจจุบันสมาคมได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สมาคมสหพันธ์การกุศล “เต็กก่า” แห่งประเทศไทย        หลังจากเปิดที่ทำการแห่งนี้แล้ว กิจการของสมาคมก็เจริญรุดหน้าทั้งการขยายเครือข่ายองค์กรการกุศล “เต็กก่า” ภายในประเทศ และการติดต่อประสานงาน กับองค์กรเต็กก่าในระดับนานาชาติ ดังได้เข้าร่วมการประชุมใหญ่เต็กก่านานาชาติครั้งที่ 1 ณ เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซียในปีพ.ศ. 2535

ต่อมา นายอุทัย ยังประภากร (เอี่ยไฮ้จั๊ว) ผู้แทนจากมูลนิธิส่งเสริมวัฒนธรรม (จีมุ๊ยเกาะ) และคุณธรรมสถานจีป้อเกาะ ฟาร์มจระเข้ สมุทรปราการ ได้รับเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมสมัยที่ 2, 3 และ 4 ติดต่อกัน กิจการของสมาคมก็ขยายตัวเติบโตขึ้นโดยลำดับ และได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมใหญ่เต็กก่านานาชาติครั้งที่ 2 ขึ้น ในปี พ.ศ. 2536 ณ กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ ธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรีและอดีตนายกรัฐมนตรีให้เกียรติเป็นประธานกล่าวสุนทรพจน์เปิดการ ประชุม ซึ่งมีผู้แทนองค์กรเต็กก่าจากประเทศต่างๆทั่วโลกเดินทางมาเข้าประชุมถึง 1,000 คน และในปี พ.ศ.2538 สมาคมก็ได้นำคณะผู้แทนองค์กรเต็กก่าจากทั่วประเทศไปร่วมการประชุมใหญ่เต็ก ก่านานาชาติ ครั้งที่ 3 ณ ประเทศสิงคโปร์

นายวิเทศ สิริวัฒนกตุ
นายวิเทศ สิริวัฒนเกตุ

จากนั้นนายวิเทศ สิริวัฒนเกตุ (ซิมตงเม้ง) ผู้แทนสมาคมเผยแผ่คุธรรม “เต็กก่า” จีจินเกาะ ได้รับเลือกจากที่ประชุมใหญ่องค์กรเต็กก่าทั่วประเทศและได้รับแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมในสมัยที่ 5, 6 จนถึงปัจจุบัน (สมัยที่ 7 พ.ศ. 2548-2550) ก็ได้มีการปรับปรุงพัฒนาและขยายงานของสมาคมให้กว้างขวางออกไป ดังได้จัดคณะเยี่ยมเยือนเชื่อมสัมพันธ์ เดินทางไปเยี่ยมชมกิจการและประสานงานกับองค์กรเต็กก่าตามภูมิภาคต่างๆ ซึ่งในปัจจุบันมีจำนวนถึง 82 แห่งทั่วประเทศไทยและนับรวมคุณธรรมสถานอีก 5 แห่ง ในประเทศสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาวที่เข้าร่วมเป็นองค์กรสมาชิกของสมาคม ด้วย หากที่สำคัญสมาคมยังได้เป็นเจ้าภาพร่วมในนามของสมาคมเผยแผ่คุณธรรม “เต็กก่า” จีจินเกาะ จัดการประชุมใหญ่เต็กก่านานาชาติครั้งที่ 4 เมื่อปีพ.ศ. 2544 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีผู้แทนองค์กรเต็กก่าจากทั่วโลกเดินทางมาร่วมประชุมกว่า 2,000 คน และได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ อุทัย พิมพ์ใจชน ประธานรัฐสภา เป็นประธานเปิดการประชุม และ ฯพณฯ เซี่ยฝูเกิน อุปทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทยให้เกียรติเป็นประธานในงานเลี้ยงฉลอง

สำหรับงานด้านสาธารณประโยชน์ สมาคมได้ทำหน้าที่เป็นผู้นำในการจัดงานมหากุศลเก็บศพไร้ญาติล้างป่าช้าของ องค์กรการกุศล “เต็กก่า” ในจังหวัดต่างๆ เป็นประจำ พร้อมทั้งสนับสนุนทางด้านการสังคมสงเคราะห์ เช่น การแจกผ้าห่มกันหนาว ข้าวสาร เครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ยากไร้ และผู้ประสบภัยทางธรรมชาติมาโดยต่อเนื่อง อาทิ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยคลื่นยักษ์สึนามิปลายปีพ.ศ..2547 ตลอดจนบริจาคอุปกรณ์ประกอบอาชีพ เครื่องซาวเดอร์ และแท้งก์น้ำ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย หรือศูนย์บรรเทาทุกข์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยดินโคลนถล่มในเขต 5 จังหวัดทางภาคเหนือกลางปีพ.ศ. 2549 เป็นต้น นอกเหนือไปจากการให้ความร่วมมือกับส่วนราชการในงานสาธารณกุศลอื่นๆ อีกเป็นจำนวนมาก

ในส่วนของงานด้านการเผยแพร่วัฒนธรรมจีน สมาคมได้ก่อตั้งศูนย์ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับปรัชญาจีนหรือที่เรียกว่า “เต็กก่าบุ่งฮ่วย” ขึ้น โดยมีนโยบายสำคัญเพื่อเผยแผ่คุณธรรมของชาวจีนอันได้แก่ หลักคุณธรรม 10 ประการ คือ ความกตัญญู ความรักพี่น้อง ความภักดี ความมีสัจจะ ความมีจริยางาม ความซื่อสัตย์ ความมัธยัสถ์ ความรู้สำนึกอับอาย ความอารีย์ และความมีปัญญา พร้อมด้วยหลักปฏิบัติ 8 ประการ อันได้แก่ การไม่เบียดเบียน การไม่หลอกลวง การไม่ละโมบ การไม่โอ้อวด การไม่เย่อหยิ่ง การไม่เกียจคร้าน การไม่กล่าวโทษ และการไม่รังเกียจเดียดฉันท์ นอกจากนี้สมาคมยังได้ดำเนินการก่อตั้งคณะอุปรากรจีนงิ้วแต้จิ๋วขึ้น เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมจีนให้เป็นที่แพร่หลายยิ่งๆ ขึ้นไป เนื่องในมงคลวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 72 พรรษา ในปีพ.ศ. 2547

ปัจจุบัน การดำเนินงานของสมาคมได้ขยายตัวรุดหน้าโดยต่อเนื่อง ที่ทำการในปัจจุบันไม่เพียงพอต่อกิจการงานด้านต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นตามลำดับ คณะกรรมการของสมาคมจึงได้มีมติให้ดำเนินการก่อสร้างอาคารที่ทำการถาวรแห่ง ใหม่ขึ้น ทั้งนี้ นายวิเทศ สิริวัฒนเกตุ (ซิมตงเม้ง) ได้มีจิตศรัทธามอบที่ดินจำนวน 5 ไร่เศษ ในพื้นที่เขตอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยบริจาคเงินจำนวน 5 ล้านบาท เพื่อเป็นกองทุนในการเริ่มต้นก่อสร้าง โดย ฯพณฯ อุทัย พิมพ์ใจชน ประธานรัฐสภา ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 และได้รับความร่วมมือจากองค์กรการกุศลเต็กก่าต่างๆ จากทั่วประเทศ ผู้มีจิตศรัทธา ตลอดจนศิษย์เต็กก่าจากที่ต่างๆ บริจาคสมทบทุนก่อสร้าง โดยอาคารที่ทำการแห่งใหม่นี้ประกอบด้วยส่วนสำนักงาน ห้องประชุมใหญ่ซึ่งสามารถบรรจุผู้เข้าร่วมประชุมได้ถึง 1,500 คน ห้องประชุมสัมมนา ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ทางด้านวัฒนธรรมจีน และหอพระ ในปัจจุบันการก่อสร้างในส่วนโครงสร้างเรียบร้อยแล้ว เหลือแต่เพียงงานในด้านการตกแต่ง ซึ่งคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์และสามารถทำพิธีเปิดอาคารที่ทำการถาวรได้ในปลายปี 2550 โดยสมาคมมุ่งหมายว่าในอนาคตข้างหน้าจะเผยแพร่วัฒนธรรมจีนให้เป็นที่แพร่หลาย ยิ่งขึ้น และดำเนินงานด้านสาธารณกุศลเพื่อประโยชน์ของสังคมส่วนรวมสืบไป

This post was written by:

- who has written 110 posts on CHEE CHIN KHOR 紫真閣.


Contact the author

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Languages

泰國德教會紫真閣

Login

Like Me

แผนที่สมาคม

Calendar

May 2020
M T W T F S S
« Aug    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
PHVsPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZHNfcm90YXRlPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV8xPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy8xMjV4MTI1YS5qcGc8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV8yPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy8xMjV4MTI1Yi5qcGc8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV8zPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy8xMjV4MTI1Yy5qcGc8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV80PC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy8xMjV4MTI1ZC5qcGc8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9tcHVfYWRzZW5zZTwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX21wdV9kaXNhYmxlPC9zdHJvbmc+IC0gdHJ1ZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX21wdV9pbWFnZTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvMzAweDI1MGEuanBnPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfbXB1X3VybDwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3RvcF9hZHNlbnNlPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdG9wX2Rpc2FibGU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdG9wX2ltYWdlPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy80Njh4NjBhLmpwZzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3RvcF91cmw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF91cmxfMTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3VybF8yPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdXJsXzM8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF91cmxfNDwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FsdF9zdHlsZXNoZWV0PC9zdHJvbmc+IC0gZGFya2JsdWUuY3NzPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYXV0aG9yPC9zdHJvbmc+IC0gdHJ1ZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2F1dG9faW1nPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jdXN0b21fY3NzPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fY3VzdG9tX2Zhdmljb248L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19mZWF0dXJlZF9jYXRlZ29yeTwvc3Ryb25nPiAtIFNlbGVjdCBhIGNhdGVnb3J5OjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2ZlYXRfZW50cmllczwvc3Ryb25nPiAtIDY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19mZWVkYnVybmVyX2lkPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fZmVlZGJ1cm5lcl91cmw8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19nb29nbGVfYW5hbHl0aWNzPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZTwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19ob21lX3RodW1iX2hlaWdodDwvc3Ryb25nPiAtIDEyNTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2hvbWVfdGh1bWJfd2lkdGg8L3N0cm9uZz4gLSAyNTA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19pbWFnZV9zaW5nbGU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fbG9nbzwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly9jaGVlY2hpbmtob3IuY29tL3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvNy02LWxvZ29jaGVlY2hpbi5wbmc8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19tYW51YWw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vc3VwcG9ydC90aGVtZS1kb2N1bWVudGF0aW9uL2dhemV0dGUtZWRpdGlvbi88L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19yZXNpemU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fc2hvcnRuYW1lPC9zdHJvbmc+IC0gd29vPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fc2hvd19jYXJvdXNlbDwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19zaG93X3ZpZGVvPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19zaW5nbGVfaGVpZ2h0PC9zdHJvbmc+IC0gMTgwPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fc2luZ2xlX3dpZHRoPC9zdHJvbmc+IC0gMjUwPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdGFiczwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb190aGVtZW5hbWU8L3N0cm9uZz4gLSBHYXpldHRlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdXBsb2Fkczwvc3Ryb25nPiAtIGE6Njp7aTowO3M6Njc6Imh0dHA6Ly9jaGVlY2hpbmtob3IuY29tL3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvNy02LWxvZ29jaGVlY2hpbi5wbmciO2k6MTtzOjY1OiJodHRwOi8vY2hlZWNoaW5raG9yLmNvbS93cC1jb250ZW50L3dvb191cGxvYWRzLzYtbG9nb2NoZWVjaGluLnBuZyI7aToyO3M6NjU6Imh0dHA6Ly9jaGVlY2hpbmtob3IuY29tL3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvNS1sb2dvY2hlZWNoaW4ucG5nIjtpOjM7czo2MToiaHR0cDovL2NoZWVjaGlua2hvci5jb20vd3AtY29udGVudC93b29fdXBsb2Fkcy80LTExLWxvZ28yLnBuZyI7aTo0O3M6NjI6Imh0dHA6Ly9jaGVlY2hpbmtob3IuY29tL3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvMTMtbG9nby13ZWIucG5nIjtpOjU7czo2NDoiaHR0cDovL2NoZWVjaGlua2hvci5jb20vd3AtY29udGVudC93b29fdXBsb2Fkcy8xMi1sb2dvLWxvZ2luLmdpZiI7fTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3ZpZGVvX2NhdGVnb3J5PC9zdHJvbmc+IC0gU2VsZWN0IGEgY2F0ZWdvcnk6PC9saT48L3VsPg==