บทสวดมนต์

祝 香 辭 บทสวดบูชาถวายธูปเทียน

縷 縷 清 香 繞 聖 空

หลู ลู่ เชง เฮียง เยี่ยว เซี่ย คง

มวลควันธูปลอยลูสู่สวรรค์ทุกชั้นฟ้า

香 繞 聖 空 神 人 通

เฮียง เยี่ยว เซี่ย คง สิ่ง ยิ้ง ทง

เป็นสื่อพาดลบันดาลวิญญาณได้

神 人 相 通 惟 心 感

สิ่ง ยิ้ง เซียง ทง หยุ่ย ซิม ก้ำ

คนกับเทพสื่อสัมพันธ์โดยทางใจ

心 感 信 香 化 蒼 穹

ซิม ก้ำ ซิ่ง เฮียง ฮ่วย ชัง เกวียง

ด้วยศรัธาสัมผัสได้ถึงฟ้าเบื้องบน

喃 嘸 天 雲 海 會 諸 仙 真

นำ มอ เทียง ฮุ้งไฮ หวย จู เซียง จิง

ขอนอบน้อมต่อปวงพระอริยเจ้า และทวยเทพยดาทั้งหลาย

喃 嘸 天 雲 海 會 諸 仙 真

นำ มอ เทียง ฮุ้งไฮ หวย จู เซียง จิง

ขอนอบน้อมต่อปวงพระอริยเจ้า และทวยเทพยดาทั้งหลาย

喃 嘸 天 雲 海 會 諸 仙 真

นำ มอ เทียง ฮุ้งไฮ หวย จู เซียง จิง

ขอนอบน้อมต่อปวงพระอริยเจ้า และทวยเทพยดาทั้งหลาย

起讚

บทสวดอัญเชิญพระผู้เป็นเจ้าแห่งฟ้าดิน

(ใช้สวดเฉพาะอัญเชิญเสด็จประทับทรง)

陰 陽 分 曉 日 月 尊

อิม เอี้ยง ฮุง เฮี้ยว ยิก ง่วย จุง

หยินหยางแยกสุริยันจันทรากาศ

渾 渾 五 行 合 乾 坤

ฮุง ฮุง โง้ว เฮ้ง ฮะเ คี่ยง คุง

เบญจธาตุหลวมรวมดินฟ้าประสาน

帝 德 玄 黃 參 化 育

ตี้ เต็ก เฮี้ยง ฮ้วง ชำ ห้วย ยก

คนมหาคุณธรรมเสกสรรสร้างจักรวาล

訂 立 慧 緣 修 真 根

เต่ง ลิบ หุ่ย อ๊วง ซิว จิง กึง

ปัญญาญาณหยั่งได้ด้วยจิตตรี

 

บทสวดอาราธนาเทพเจ้าห้าทิศ

และองส์พระปฐมาจารย์ทั้งหลาย

奉 請 東 方 木 德 星 君

ฮ่ง เชี่ย ตัง ฮึง บัก เต็ก แช กุง

ขออัญเชิญเทพเจ้าธาตุไม้แห่งทิศตะวันออก

奉 請 南 方 火 德 星 君

ฮ่ง เชี่ย นำ ฮึง ห่วย เต็ก แซ กุง

 ขออัญเชิญเทพเจ้าธาตุไฟแห่งทิศใต้

奉 請 中 央 土 德 星 君

ฮ่ง เชี่ย ตง เอียง โทว เต็ก แช กุง

ขออัญเชิญเทพเจ้าธาตุดินแห่งภูมิภาคกลาง

奉 請 西 方 金 德 星 君

ฮ่ง เชี่ย ไซ อึง กิม เต็ก แช กุง

ขออัญเชิญเทพเจ้าธาตุทองแห่งทิศตะวันตก

奉 請 北 方 水 德 星 君

ฮ่ง เชี่ยง ปัก ฮึง จุ้ย เต็ก แช กุง

ขออัญเชิญเทพเจ้าธาตุน้ำแห่งทิศเหนือ

奉 請 德 德 社 諸 佛 仙 尊

ฮ่ง เชี่ย เต็ก เต็ก เซี่ย จู ฮุก เซี่ยง จุง

 ขออัญเชิญพระพุทธเจ้า,พระอริยะเจ้าและเทพยดาทั้งปวง
   

經 文 บทสวดคัมภีร์คุณธรรม

玄 旻 高 上 帝 เหี่ยง เมี่ยง เกา เสี่ยง ตี่

พระมเหสักขเทวราชผู้เป็นเจ้าแห่งสวรรค์

玉 皇 大 天 尊

เหง็ก ฮ้วง ไต่ เทียง จุง

องค์เง็กเซียนฮ่องเต้มหาอติเทพ

慈 念 塵 土 末 劫

ฉื่อ เหนียม ติ่ง โถ้ว หมวก เกียบ

ทรงห่วงใยกลียุคครั้งสุดท้ายที่จะเกิดขึ้นแก่โลก

發 大 悲 心

ฮวก ไต่ ปูย ซิม

ทรงเปี่ยมด้วยมหากรุณาจิต

揚 大 教 化

เอี่ยงไต๋ ก้า ห่วย

ดำเนินการเผยแผ่คุณธรรม น้อมนำมนุษย์

渡 一 切 苦 厄

โต่ว เจก เฉียก โคว แอะ

เพื่อฉุดช่วยให้พ้นผ่าน ทุกข์เข็ญทั้งปวง

救 一 切 蒼 生

กิ้ว เจก เฉียก ชัง แซ

ทรงเกื้อกูลสงเคราะห์หมู่ชน

眾善子

เจ้ง เสี่ยง จื้อ

กุลบุตรทั้งหลาย

教不離德

ก่า ปุ๊ก หลี่ เต็ก

หลักคำสอนต้องไม่ห่างจากกุศลธรรม

德不離心

เต็ก ปุ๊ก หลี่ ซิม

แลคุณธรรมต้องไม่ห่างจากจิตใจ

天命為性

เทียง เหม็ง อุ่ย แส่

ด้วยอนุสัยเดิมของมนุษย์พิสุทธิ์สะอาดด้วยฟ้าลิขิต

率性歸眞

จุก แส่ กุย จิง

พึงน้อมนำใจคืนกลับสู่สัจจะวิถีนั้น

是故有諸行藏

สี กู่ อู่ จู เห่ง ชั้ง

ดังนั้น จงตั้งใจปฏิบัติตามธรรมทั้งหลายนี้

不欺不偽

ปุ้ก คี ปุก หงุย

ไม่ฉ้อฉลข่มเหง ไม่ปลิ้นปล้อนหลอกลวง

不貪不妄

ปุ้ก ทัม ปุ๊ก บ้วง

ไม่โลภโมโทสัน ไน่โกหกโป้ปด

不驕不怠

ปุ้ก เกียว ปุก ไต๋

ไม่เย่อหยิ่งจองหองไม่เกียจคร้านเฉื่อยชา

塵世無魅

ติ่ง สี่ บ่อ หมวย

เพื่อให้โลกมนุษย์ปราศจากสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง

無侵損相害

บ่อ ฉิ่ม ซุ่ง เซียง ไห

ทั้งไม่ให้ร้ายทำลายกัน

無是非訟擾

บ่อ สี่ ฮุย ส่ง เหยี้ยว

ไม่ทะเลาะวิวาทบาดหมางต่อกัน

赤心古樸

เฉียะ ซิม โกว ผก

จงทำใจให้ใสบริสุทธิ์ ดุจดวงจิตเดิมของความเป็นมนุษย์

積精為神

แจ๊ะ เจง อุ่ย ซิ้ง

บำรุงรักษาพลังชีวิตให้มีกำลังขวัญอยู่เสมอ

水火刀兵不見

จุ๋ย ห้วย ตอ เปีย ปุ้ก เกี่ยง

เช่นนี้ก็ปลอดพ้นพิบัติภัย จากน้ำ ไฟ ศัสตราวุธ และสงคราม

災疫疾厄不遇

ไจ มุก จิบ แอะ ปุ้ก หงอ

ปราศจากเคราะห์ฆาตโรคระบาด โพยภัยนานา

恬愉自得

เถียม ยู้ จื่อ ติก

มีความเป็นอยู่อย่างสงบและสมถะ

慧志潔淨

หุ่ย จี่ เกี๊ยก เจ๋ง

สติปัญญาก็จะสะอาด และสว่าง

常持聖典

เสี่ย ที้ เซี่ย เตี้ยง

พึงหมั่นสวดภาวนาคัมภีร์คุณธรรมนี้

正覺開智

เจี้ย กัก ไค ตี่

ก็จะมีปัญญาเห็นแจ้ง

超凡化眞

เที่ยว ฮ้วม ฮ่วย จิง

เพื่อพ้นจากสังสารวัฏไปสู่อริยภูมิ

心廣體胖

ซิม ก้วง ที่ ผ่วง

เมื่อจิตใจเปิดก้วางร่างกายก็สมบูรณ์พูนสุข

家室安寧

แก สิก อัง เล้ง

ครอบครัวจะร่มเย็นเป็นสุข

以增天爵

อี เจง เทียง เจียก

สวรรค์ก็ประทานลาภยศสรรพสิริสวัสดิ์

以邀吉亨

อี เฮียว กิก เฮง

พิพัฒนมงคลบันดลให้มีความเจริญรุ่งเรือง

至誠無物

จี้ เซ้ง บ่อ ม้วย

ด้วยศรัทธาอันมิอาจหาสิ่งใดเทียบ

至妙至精

จี้ เหมียว จี้ เจง

ซึ่งประณีตวิเศษสุด

道化成理

เต๋า ฮ่วย เส่ง ลี่

ก็จะเข้าถึงหลักแห่งธรรมวิถี

虔感至靈

เคียง ก้ำ จี้ เล้ง

ด้วยปสาทะความจริงใจในจิตวิญญาณ

南 無 大 慈 大 悲 伏 魔 大 帝

德 德 社 至 上 古佛 玉 皇 大 天 尊

นำ   โม  ไต่  ฉื้อ  ไต่  ปูย   ฮก   ม้อ   ไต่   ตี่

เต็กเต็กเวี้ยจี้เซี่ยงโก้วอุกเง็กอ้วงไต่เทียงจุง

ขอนอบน้อยแด่องค์เง็กเซี่ยนฮ่องเต้  เป็นมเหศักดิเทพทรงมหาเมตตาคุณอันวิเศษ  ยิ่งด้วยพุทธเดชไพบูลย์  ขอจงประทานความเกื้อกูลแด่สรรพสัตว์ทั่วหน้า

南 無 大 慈 大 悲 伏 魔 大 帝

德 德 社 至 上 古佛 玉 皇 大 天 尊

นำ   โม  ไต่  ฉื้อ  ไต่  ปูย   ฮก   ม้อ   ไต่   ตี่

เต็กเต็กเวี้ยจี้เซี่ยงโก้วอุกเง็กอ้วงไต่เทียงจุง

ขอนอบน้อยแด่องค์เง็กเซี่ยนฮ่องเต้  เป็นมเหศักดิเทพทรงมหาเมตตาคุณอันวิเศษ  ยิ่งด้วยพุทธเดชไพบูลย์  ขอจงประทานความเกื้อกูลแด่สรรพสัตว์ทั่วหน้า

南 無 大 慈 大 悲 伏 魔 大 帝

德 德 社 至 上 古佛 玉 皇 大 天 尊

นำ   โม  ไต่  ฉื้อ  ไต่  ปูย   ฮก   ม้อ   ไต่   ตี่

เต็กเต็กเวี้ยจี้เซี่ยงโก้วอุกเง็กอ้วงไต่เทียงจุง

ขอนอบน้อยแด่องค์เง็กเซี่ยนฮ่องเต้  เป็นมเหศักดิเทพทรงมหาเมตตาคุณอันวิเศษ  ยิ่งด้วยพุทธเดชไพบูลย์  ขอจงประทานความเกื้อกูลแด่สรรพสัตว์ทั่วหน้า

 

บทสวดสดุดีองค์พระผู้เป็นใหญ่แห่งสรวงสวรรค์

玉 皇 大 天 尊 

เง็ก อ้วง ไต่ เทียง จุง

เง็กเซียงฮ่องเต้พระผุ้เป็นเจ้าแห่งสวรรค์

義 氣 貫 乾 坤  

หงี่ ขี่ ก้วง เคี้ยง คุง

ทรงมีคุณะรรมซื่อสัตว์ บริสุทธิ์เลื่องลือไปทั่วฟ้าดิน

忠 心 如 赤 日

ตง ซิม หยู่ เฉียะ ยิก

ทั้งทรงไว้ซึ่งศีลธรรมและจงรักภักดี

紫 德 訂 道 軒

จี่ เต็ก เจ่ง เต่า ฮึง

ยังผลให้พระองค์บรรลุธรรมได้

願 以 此 教 典

หง่วง อี ชื่อ ก้า เตี้ยง

และพระองค์ปรารถนาให้พระคาถามหาบรมธรรมนี้

普 化 於 世 間

โพว ห่วย อี สี่ กัง

 แพร่หลายให้ถึงมนุษย์ชาติทั่วทุกหมู่เหล่า

同 登 極 樂 土

ตั่ง เต็ง เก็ก หลัก โถ้ว

เพื่อร่วมกันมุ่งไปสู่ภพนิพพานด้วยความชื่นชม

共 躋 天 堂 歡

กั่ง จี่ เทียง ตึ้ง ฮัว

ซึ่งเป็นวิมานสวรรค์อยู่บนภพภูมิเดียวกันกับพระองค์

南 無 德 德 社 诸 佛 仙 尊

นำ มอ เต็ก เต็ก เสีย จู ฮุก เซียง จุง

นะโม  ข้าฯ  ขอถวายสักการะบูชาปวงพระพุทธเจ้าพร้องทวยเทพยดาทั้งหลาย

南 無 德 德 社 诸 佛 仙 尊

นำ มอ เต็ก เต็ก เสีย จู ฮุก เซียง จุง

นะโม  ข้าฯ  ขอถวายสักการะบูชาปวงพระพุทธเจ้าพร้องทวยเทพยดาทั้งหลาย

南 無 德 德 社 诸 佛 仙 尊

นำ มอ เต็ก เต็ก เสีย จู ฮุก เซียง จุง

นะโม  ข้าฯ  ขอถวายสักการะบูชาปวงพระพุทธเจ้าพร้องทวยเทพยดาทั้งหลาย
     

泰國德教會紫真閣

Like Me

แผนที่สมาคม

Calendar

December 2022
M T W T F S S
« Aug    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031