ประวัติจีจินเกาะ

ประวัติสังเขป

สมาคมเผยแผ่คุณธรรม “เต็กก่า”  จีจินเกาะ

ความเป็นมา

 

 

สมาคมเผยแผ่คุณธรรม  “เต็กก่า”  จีจินเกาะ เป็นหน่วยงานเอกชนที่ดำเนินงานด้านการกุศลสงเคราะห์ชุมชมมาเป็นเวลา ๖๐ ปี   โดยในระยะแรกได้ดำเนินการแจกจ่ายยารักษาโรคแก่ผู้ยากไร้ในเขตกรุงเทพฯ   ทั้งนี้  ได้มีผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครอุทิศแรงกายและกำลังทรัพย์เกื้อหนุนงานดังกล่าวอย่างเข้มแข็ง    เป็นผลให้กิจการของสมาคมเจริญรุดหน้ามาโดยลำดับ  ดังในปัจจุบันได้ขยายงานกุศลด้านการช่วยเหลือสังคมออกไปเป็นโครงการคุณธรรม  เพื่อการสงเคราะห์  และได้กระจายงานด้านการกุศลดังกล่าวไปยังส่วนภูมิภาค  นับถึงปัจจุบันมีสมาคมและมูลนิธิต่างๆ ในเครือองค์กรเต็กก่า   ตั้งอยู่ในจังหวัดต่างๆ และในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวรวมถึง  ๘๘  แห่ง โดยสมาคมฯ  ได้เข้าเป็นสมาชิกในภาคีองค์การเผยแผ่คุณธรรมเพื่อการกุศลสงเคราะห์นานาชาติ  ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ ประเทศสิงคโปร์ และเป็นองค์กรสมาชิกในเครือสมาคมสหพันธ์การกุศล “เต็กก่า” แห่งประเทศไทย

อย่างไรก็ตาม    ในกิจการด้านกุศลสงเคราะห์ชุมชนที่สมาคมฯ   ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนั้น    ปรากฏว่าได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องด้วยดี   ดังสมาคมฯ ได้จัดส่งผ้าห่มกันหนาวแจกจ่ายไปยังถิ่นทุรกันดารในเขตชนบทภาคเหนือ  และภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นประจำทุกปี   ปีละไม่ต่ำกว่า ๓,๐๐๐ ผืนโดยที่ต่อมาสมาคมฯ  ได้จดทะเบียนส่วนงานกุศลนี้เป็นมูลนิธิเผยแผ่คุณธรรมเพื่อการสงเคราะห์ จีจินเกาะ   และได้รับ พระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพระราชานุญาตให้เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เพื่อทูล  เกล้าฯ  ถวายผ้าห่มกันหนาวและเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้  สมาคมฯ ยังได้ทำการบริจาคโลงศพให้แก่ผู้อนาถาอีกปีละถึง  ๒,๐๐๐  กว่าราย   และทุกครั้งที่เกิดทุพภิกขภัยหรือภัยธรรมชาติ   สร้างความเสียหายเดือดร้อนแก่ประชาชน   สมาคมฯ  ก็ได้สนับสนุนให้ความช่วยเหลือด้านเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบเคราะห์ภัยเสมอมา   เช่น   บริจาคตู้ยาสามัญประจำบ้านพร้อมยารักษาโรคแก่ชาวเขาในเขตอำเภอออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่  บริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมทางภาคใต้และภาคอีสาน ฯลฯ  หากที่สำคัญ  สมาคมฯ ยังมีส่วนช่วยในกิจกรรมการเก็บศพไร้ญาติล้างป่าช้า   ซึ่งจัดโดยสมาคมการกุศลต่างๆ เสมอมา นอกจากนี้  สมาคมฯยังได้จัดงานตามเทศกาลต่างๆ ของจีนขึ้นเป็นประจำทุกปี คือ งานฉลองตรุษจีน   เทศกาลหง่วนเซียว  พิธีโปรยทานทิ้งกระจาดในเดือนเจ็ด   วันไหว้พระจันทร์   งานเทศกาลกินเจเดือนเก้า  พิธีไหว้บรรพชนประจำฤดูชุนเทียนและชิวเทียน เป็นอาทิ   ทั้งหมดนี้เป็นกิจกรรมหลักซึ่งสมาคมฯ ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือไปจากการจัดพิมพ์  หนังสือธรรมะที่น่าสนใจแจกจ่ายในวงกว้าง    ดังได้เคยจัดพิมพ์หนังสือเรื่อง  ท่องขุมนรก   ถวายวัดต่างๆ  เกือบทั่วประเทศมาแล้ว   ยังหนังสือบรมธรรม   ก็ได้มีการแจกจ่ายเป็นธรรมทานอย่างกว้างขวาง  และหนังสือธรรมอื่นๆ  อีกเป็นจำนวนมากหากนับถึงปัจจุบันย่อมมีจำนวนถึงกว่าสองล้านเล่มแล้ว

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา  การดำเนินงานในกิจการกุศลต่างๆ ของสมาคมฯ  ที่ได้กล่าวมา ประสบความสำเร็จด้วยดี  ทั้งนี้  ก็ด้วยกำลังแรงแห่งศรัทธาและความเสียสละของสาธุชนเป็นสำคัญ  โดยที่นับวันจำนวนสมาชิกที่อุทิศตัวเข้าร่วมงานกับสมาคมฯ  ก็ยิ่งจะทวีจำนวนมากขึ้น   สมาคมฯ จึงได้ดำเนินการก่อสร้างเทววิหารแห่งใหม่บนที่ดินจำนวนกว่า ๖๐๐ ตารางวา  ซึ่งจัดซื้อไว้ ณ ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา  ในซอยสมเด็จเจ้าพระยา ๑๗  เขตคลองสาน ธนบุรี  เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมสวดมนต์   บูชาพระถือศีล   ปฏิบัติธรรม   และที่สำคัญเพื่อใช้เป็นสำนักงานของมูลนิธิเผยแผ่คุณธรรมเพื่อการสงเคราะห์  จีจินเกาะ  ซึ่งได้จดทะเบียนในรูปมูลนิธิต่อทางราชการเรียบร้อยแล้ว  นอก  จากนี้   ก็เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับผู้ที่ต้องการแสวงหาความสงบสวยงามในทางธรรมอีกด้วย   โดยสถาปัตยกรรมของเทววิหารนี้   เป็นงานพุทธศิลป์ประยุกต์ระหว่าง ไทย-จีน-ธิเบต  งานก่อสร้างได้เริ่มมาแต่พุทธศักราช ๒๕๓๑  สิ้นค่าก่อสร้างไปกว่า ๕๐ ล้านบาท   (ไม่รวมค่าที่ดิน)    ใช้เวลาดำเนินการกว่า ๕ ปี     จึงลุล่วงแล้วเสร็จโดยสมบูรณ์  โดยต่อมาได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารตงอยู่ตึ้ง ซึ่งเป็นอาคารสำนักงานแห่งใหม่และก่อสร้างเจดีย์ทรงจีนสูง ๙ ชั้น ใช้งบประมาณอีกกว่า ๕๐  ล้านบาท   เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในมหามงคลวาระที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนพรรษาครบ ๖ รอบ  โดยได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช   ประทานนามพระเจดีย์นี้ว่า    “พระมหาธาตุเจดีย์พระจอมชาตรีไทยจีนเฉลิม”     และเสด็จทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดพระเจดีย์นี้   ในคราวที่สมาคมได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมเต็กก่านานาชาติครั้งที่ ๔ และการประชุมทรงเต็กก่าโลกครั้งที่ ๕  เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๔  ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์    กรุงเทพมหานคร    ซึ่งมีผู้แทนองค์กรเต็กก่าจากทั่วโลกเดินทางมาร่วมประชุมกว่า ๒,๐๐๐ คน   โดยได้รับเกียรติจาก  ฯพณฯ  อุทัย   พิมพ์ใจชน  ประธานรัฐสภา  เป็นประธานเปิดการประชุม  และ ฯพณฯ เซี่ยฝูเกิน   อุปทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานในงานเลี้ยงฉลอง  ทั้งนี้ถือเป็นการประชุมครั้งสำคัญที่นับเป็นเกียรติประวัติสำหรับองค์กรเต็กก่าในประเทศไทย

 

บันทึกเหตุการณ์สำคัญ

ปลายปี พ.ศ. 2495 ก่อตั้งสมาคมเผยแผ่คุณธรรม “เต็กก่า” จีจินเกาะ
25 กุมภาพันธ์ 2496

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดสมาคมเผยแผ่คุณธรรม “เต็กก่า” จีจินเกาะ ทั้งนี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอย่างหาที่สุดมิได้

กลางปี พ.ศ. 2497 เริ่มทำการแจกจ่ายยารักษาโรคแก่ผู้ยากไร้ ในเขตกรุงเทพฯ และเริ่มงานกุศลสงเคราะห์อย่างเป็นทางการ
12 สิงหาคม 2516 ฟื้นฟูกิจการของสมาคมขึ้นใหม่หลังจากยุติไปช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยตั้งสำนักงานชั่วคราวขึ้นที่บ้านของนายยิ่งชอ แซ่ลี้ เลขที่ 555/5 ถนนเจริญผลตัดใหม่ ต่อมาได้ย้ายที่ทำการมายังอาคารเลขที่ 347 จุฬาซอย 9 ถนนพระรามที่ 4 และเริ่มจัดพิมพ์หนังสือธรรมะภาษาจีนรายเดือน ออกเผยแพร่แก่ผู้ที่สนใจ
ต้นปี พ.ศ. 2526 ดำเนินการจัดซื้อที่ดินที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณข้างวัดทองนพคุณ เขตคลองสาน เพื่อก่อสร้างเทววิหารหลังใหม่
28 มิถุนายน 2531 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงเจิมแผ่นศิลาฤกษ์ และสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดปทุมคงคา ได้กรุณามาเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์เทววิหารหลังใหม่
5 ธันวาคม 2533 ทำพิธีหล่อพระพุทธรูปประธานและเทวรูปประจำเทววิหาร ในการนี้ พระพรหมคุณาภรณ์ วัดพระนารายณ์มหาราช จังหวัดนครราชสีมา กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี
16 มิถุนายน 2534 พระธรรมปิฎก วัดสุทัศน์เทพวราราม เป็นประธานพร้อมด้วยพระวิปัสสนาจารย์จำนวน 10 รูป ทำพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูปและเทวรูปประจำเทววิหาร
26 มิถุนายน 2534 สมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดปทุมคงคา เป็นประธานในพิธีเปิดเทววิหารส่วนหน้า
14 มิถุนายน 2535 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ทรงพระเมตตาเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีบรรจุพระธาตุและมงคลรัตนะลงในผอบทองคำ และอัญเชิญขึ้นประดิษฐานยังพระเจดีย์ทองเหนือเทววิหาร
27 สิงหาคม 2535 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ทรงพระเมตตาประทานพระอนุญาตให้อัญเชิญพระนามย่อ ญ ส ส. ประดิษฐานเหนือแท่นบูชาภายในเทววิหารและประทานนามพระประธานประจำเทววิหารว่า “พระพุทธศากยมหามุนีวิสุทธิคุณ”
27 เมษายน 2536 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดป้ายเทววิหาร
มิถุนายน 2538 ก่อตั้งมูลนิธิเผยแผ่คุณธรรมเพื่อการสงเคราะห์ จีจินเกาะ
12 มิถุนายน 2538 ฯพณฯ ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดอาคารมูลนิธิเผยแผ่คุณธรรมเพื่อการสงเคราะห์ จีจินเกาะ
8-19 พฤษภาคม 2541 ร่วมกับวัดพิชัยญาติการาม จัดงานมหากุศลเก็บศพไร้ญาติล้างป่าช้ารวม 12 วัน
20 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2542 จัดพิธีรับเทวรูปเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวองค์ทองคำ จากปัตตานี ซึ่งสร้างขึ้นเป็นพิเศษเพื่อน้อมเกล้าถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหาวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ มีประชาชนชาวไทย-จีนมาถวายสักการะอย่างล้นหลาม
1 มกราคม 2543 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช เสด็จทรงเป็นองค์ประธานประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ณ พระมหาธาตุเจดีย์พระจอมชาตรีไทยจีนเฉลิม และทรงปลูกต้นสาละเป็นที่ระลึก
12-15 พฤศจิกายน 2543 ร่วมกับวัดชิโนรสาราม จัดงานมหากุศลเก็บศพไร้ญาติล้างป่าช้ารวม 4 วัน
10-13 สิงหาคม 2544 จัดงานเบญจมงคลสมโภช เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 50 ปีแห่งการก่อตั้งสมาคมและเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมทรงเต็กก่าโลกครั้งที่ 5 และงานประชุมภาคีเต็กก่านานาชาติครั้งที่ 4 โดยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช เสด็จทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดพระมหาธาตุเจดีย์พระจอมชาตรีไทยจีนเฉลิม ในวันที่ 10 สิงหาคม 2544 โดยทรงปลูกต้นพยุงเป็นที่ระลึก
20-26 สิงหาคม 2548 ร่วมกับวัดยานนาวา จัดงานมหากุศลเก็บศพไร้ญาติล้างป่าช้ารวม 7 วัน
24-30 กรกฎาคม 2553 ร่วมกับวัดทองนพคุณ จัดงานมหากุศลเก็บศพไร้ญาติล้างป่าช้า รวม 7 วัน

 

 

This post is also available in: จีนดั้งเดิม

泰國德教會紫真閣

Login

Like Me

แผนที่สมาคม

Calendar

January 2022
M T W T F S S
« Aug    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
PHVsPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZHNfcm90YXRlPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV8xPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy8xMjV4MTI1YS5qcGc8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV8yPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy8xMjV4MTI1Yi5qcGc8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV8zPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy8xMjV4MTI1Yy5qcGc8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV80PC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy8xMjV4MTI1ZC5qcGc8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9tcHVfYWRzZW5zZTwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX21wdV9kaXNhYmxlPC9zdHJvbmc+IC0gdHJ1ZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX21wdV9pbWFnZTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvMzAweDI1MGEuanBnPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfbXB1X3VybDwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3RvcF9hZHNlbnNlPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdG9wX2Rpc2FibGU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdG9wX2ltYWdlPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy80Njh4NjBhLmpwZzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3RvcF91cmw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF91cmxfMTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3VybF8yPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdXJsXzM8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF91cmxfNDwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FsdF9zdHlsZXNoZWV0PC9zdHJvbmc+IC0gZGFya2JsdWUuY3NzPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYXV0aG9yPC9zdHJvbmc+IC0gdHJ1ZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2F1dG9faW1nPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jdXN0b21fY3NzPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fY3VzdG9tX2Zhdmljb248L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19mZWF0dXJlZF9jYXRlZ29yeTwvc3Ryb25nPiAtIFNlbGVjdCBhIGNhdGVnb3J5OjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2ZlYXRfZW50cmllczwvc3Ryb25nPiAtIDY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19mZWVkYnVybmVyX2lkPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fZmVlZGJ1cm5lcl91cmw8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19nb29nbGVfYW5hbHl0aWNzPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZTwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19ob21lX3RodW1iX2hlaWdodDwvc3Ryb25nPiAtIDEyNTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2hvbWVfdGh1bWJfd2lkdGg8L3N0cm9uZz4gLSAyNTA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19pbWFnZV9zaW5nbGU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fbG9nbzwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly9jaGVlY2hpbmtob3IuY29tL3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvNy02LWxvZ29jaGVlY2hpbi5wbmc8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19tYW51YWw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vc3VwcG9ydC90aGVtZS1kb2N1bWVudGF0aW9uL2dhemV0dGUtZWRpdGlvbi88L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19yZXNpemU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fc2hvcnRuYW1lPC9zdHJvbmc+IC0gd29vPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fc2hvd19jYXJvdXNlbDwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19zaG93X3ZpZGVvPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19zaW5nbGVfaGVpZ2h0PC9zdHJvbmc+IC0gMTgwPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fc2luZ2xlX3dpZHRoPC9zdHJvbmc+IC0gMjUwPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdGFiczwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb190aGVtZW5hbWU8L3N0cm9uZz4gLSBHYXpldHRlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdXBsb2Fkczwvc3Ryb25nPiAtIGE6Njp7aTowO3M6Njc6Imh0dHA6Ly9jaGVlY2hpbmtob3IuY29tL3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvNy02LWxvZ29jaGVlY2hpbi5wbmciO2k6MTtzOjY1OiJodHRwOi8vY2hlZWNoaW5raG9yLmNvbS93cC1jb250ZW50L3dvb191cGxvYWRzLzYtbG9nb2NoZWVjaGluLnBuZyI7aToyO3M6NjU6Imh0dHA6Ly9jaGVlY2hpbmtob3IuY29tL3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvNS1sb2dvY2hlZWNoaW4ucG5nIjtpOjM7czo2MToiaHR0cDovL2NoZWVjaGlua2hvci5jb20vd3AtY29udGVudC93b29fdXBsb2Fkcy80LTExLWxvZ28yLnBuZyI7aTo0O3M6NjI6Imh0dHA6Ly9jaGVlY2hpbmtob3IuY29tL3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvMTMtbG9nby13ZWIucG5nIjtpOjU7czo2NDoiaHR0cDovL2NoZWVjaGlua2hvci5jb20vd3AtY29udGVudC93b29fdXBsb2Fkcy8xMi1sb2dvLWxvZ2luLmdpZiI7fTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3ZpZGVvX2NhdGVnb3J5PC9zdHJvbmc+IC0gU2VsZWN0IGEgY2F0ZWdvcnk6PC9saT48L3VsPg==